Helhetlig styring i Lyngdal kommune

Informasjon

Fra og med 2016 har alle tjeneste- og støtteenheter i Lyngdal kommune utarbeidet årsplaner. Dette som en del av prosjektet helhetlig styring. Noe du kan lese mer om via lenken under til plandokumentet.

Lenke til plandokument helhetlig styring

Helhetlig styring forutsetter at det finnes en «rød tråd» hele veien fra planlegging til rapportering. Illustrasjonen nedenfor viser denne sammenhengen, som starter med kommuneplanen. Dette dokumentet forteller hva kommunen ønsker å oppnå. Hvilke mål vi har for investeringer og drift. Så strekker tråden seg gjennom økonomiplan med budsjett, som bestemmer hvilke økonomiske rammer den enkelte enhet har å forholde seg til. Basert på det utarbeides det årsplaner som forteller hva enhetene tar mål av seg å klare innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Underveis gis det statusrapporter (tertialrapportering), mens årsmeldingen ved enden av den røde tråden oppsummerer hva resultatet til slutt ble.

(Klikk på illustrasjonene for å gjøre de større).

Illustrasjon som viser den røde tråden i Lyngdal kommunes helhetlige styring

Som illustrasjonen nedenfor viser baserer helhetlig styring seg på følgende fire perspektiver:

  • Økonomi
  • Tjenestekvalitet
  • Medarbeidere
  • Samfunn

Illustrasjon som viser de fire perspektivene i helhet styring

Enhetenes årsplaner

Nedenfor kan du laste opp alle enhetenes årsplaner for 2019.

Tjenesteenheter:

Tjenesteenhetene består av enheter som yter innbyggertjenester i henhold til lov. Eksempelvis skole og eldreomsorg.

Støtteenheter:

Lyngdal kommunes støtteenheter leverer hovedsakelig interne tjenester til resten av kommunens organisasjon, både på enhets- og ansattnivå. I tillegg har noen av enhetene tjenester som leveres direkte til kommunens innbyggere.

Sist oppdatert: 21. februar 2019