Fellestjenesten

Informasjon

Fellestjenesten holder til i rådhusets 2. etasje. Fellestjenesten håndterer all post til og fra kommunen.

Arkivlovens §6 lyder:
«Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.»

Fellestjenesten fører en felles postjournal for kommunens saksarkiv. Journalen publiseres på kommunens nettside under fanen politikk og innsyn. Lyngdal kommune har hatt fullelektronisk arkiv siden 2002. Det vil si at all post blir skannet og arkivert elektronisk. I tillegg har skoler, barnehager, helseinstitusjoner og NAV (sosialtjenesten) egne fagsystemer med egne journaler og papirbaserte arkiv.

Som hovedregel er all post inn til og ut fra kommunen offentlig. I enkelte tilfeller kan dokumenter unntas fra offentlighet, i andre tilfeller har kommunen plikt til å unnta fra offentlighet. Derfor vil det alltid bli foretatt en offentlighetsvurdering før innsyn blir gitt. Innsynsbegjæring kan framsettes ved personlig frammøte, sendes pr. post/e-post til kommunens postmottak. Kopier utgis i utgangspunktet vederlagsfritt.

Fellestjenesten er også kommunens politiske sekretariat, med ansvar for tilrettelegging i forkant av politiske møter. Det gjelder blant annet oppsetting av sakskart, utsendelse/publisering av møteinnkallinger til samtlige politiske utvalg, føre protokoll fra utvalgsmøtene, samt tilstedeværelse som sekretær.

Fellestjenesten fungerer også som forværelse til ordføreren.

Oppfølging av politisk fattede vedtak er den enkelte saksbehandlers ansvar.

  • Tilrettelegging og gjennomføring av TV-aksjonen hvert år
  • Tilrettelegging og gjennomføring av VALG hvert 2. år
  • Gjenfinning av saker i eldre / avsluttede arkiv
  • Behandler innsynsbegjæringer som mottas via e-Innsyn fra innbyggere og lokalpressen
  • Intern veiledning av saksbehandlere i bruk av kommunens sak-/arkivsystem

Enhetsleder for Fellestjenesten er Kari Belland.
Lenke til epost enhetsleder

Sist oppdatert: 27. oktober 2014
Fellestjenesten

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Kari Belland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00