Personvernerklæring

Informasjon

Denne siden orienterer om plikter og rettigheter i forhold til Lyngdal kommunes bruk av personopplysninger, og informasjon om hvordan kommunen håndterer slike opplysninger.

Rett til personvern og taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan (enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak), plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den opplysningen gjelder. Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt, og i enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.01 med tilhørende forskrift.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til enheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Videreformidling

Vi skal ikke videreformidle informasjon av noen art om deg til tredjepart uten at du skriftlig har samtykket til dette, eller det er gitt tilgang til videreformidling i lov (eksempelvis i utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter).

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  • Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.
  • Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Offentlighetsloven

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers dokumenter er offentlig tilgjengelig. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens dokumenter. Din henvendelse til oss vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev eller epost. Også henvendelser via SMS eller chat kan i enkelte tilfeller bli vurdert som arkivverdige og dermed bli en del av kommunens dokumenter.

Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte
opplysninger. Slike dokumenter kan, helt eller delvis, bli unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentlighet. Ved unntak skal det opplyses om benyttet lovhjemmel.

Rett til innsyn

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre enheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som analoge registre. Du skal iht. til forvaltningsloven få svar innen 30 dager.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis. Når du ber om innsyn, retting og/eller sletting er dette i utgangspunktet gratis. Men kommunen kan skjønnsmessig ta betalt for kopier av journal ol, selv om henvendelsen er begrunnet i innsyn.

Analyseverktøy for nettstatistikk

Lyngdal kommune bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker vår portal, www.lyngdal.kommune.no. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies). Analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Lenke til Google sine retningslinjer for personvern.

Elektroniske skjema

Våre elektroniske skjema leveres av et firma som heter Sem & Stenersen Prokom AS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til først å samtykke til deres personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og Sem & Stenersen Prokom AS sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker. Rett til innsyn i og muligheten for å korrigere unøyaktige opplysninger gjelder også her.

Kontakt Lyngdal kommune om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vår informasjonssikkerhetsansvarlig, Ida Marie Meland Eikebrok, på telefon 38 33 41 10 / 480 05 523, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost sikkerhetsansvarlig

Personvernombud i Lyngdal kommune er Birger Abrahamsen, telefon 932 56 783.

Lenke til epost personvernombud

Aktuelle lenker om personvern og digitale rettigheter

Sist oppdatert: 25. september 2018