Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Informasjon

Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Lyngdal kommune har et velfungerende arbeidsmiljøutvalg.

Møtereferater og medlemsoversikt

Nedenfor finner du referater fra møter i arbeidsmiljøutvalget, samt lenke til medlemsoversikt.

Lenke til referat AMU-møte 02.10.18

Lenke til referat AMU-møte 15.05.18

Lenke til referat AMU-møte 06.02.18

Lenke til referat AMU-møte 18.10.17

Lenke til referat AMU-møte 13.06.17

Lenke til referat AMU-møte 28.02.17

Lenke til referat AMU-møte 08.12.16

Lenke til referat AMU-møte 29.09.16

 

AMU sammensetning

Navn Funksjon Personlig varamedlem
Astri Skurve Daaland Leder 2018 
Hovedverneombud
Ansatterepresentant
Terje Kjørkleiv

Isabella Collett Sikel

Nestleder 2018

Ida M M Eikebrok

Norman Udland

Medlem
Rådmann
Arbeidsgiver

Kjell Andresen
Terje Litland Medlem
Skolefaglig ansvarlig
Arbeidsgiver
Oddrun Rekvik
Maureen Johnsen Medlem
Enhetsleder Lyngdal bo- og servicesenter
Arbeidsgiver
Karen Elisabeth Lind
Zvezdana Malbasa Medlem
Enhetsleder Tekniske tjenester
Arbeidsgiver
Steinar Litland
Tone Sommerseth Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Ansatterepresentant
Renate Mossmann
Tor Svennevik Medlem
Utdanningsforbundet
Ansatterepresentant
Marianne Kjørkleiv

Siv Jorunn Kvinlaug

Medlem
Delta
Ansatterepresentant

Geir Helge Heddeland
Tove Skurve Medlem
Sykepleierforbundet
Ansatterepresentant
 
Svein Erik Valle Printz  Observatør
BHT Lister
 

 

Utvalgets organisering

 • Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Hvis det er uenighet mellom partene, er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.
 • Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være representert i utvalget. Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.

Valg av medlemmer

Arbeidsgiver utpeker sine representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse i virksomheten skal alltid være med i AMU. Arbeidstakernes representanter velges normalt ved flertallsvalg. Hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare. Valget skal være skriftlig og hemmelig.

Der det finnes flere lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne, kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter.

Medlemmene til AMU velges for to år av gangen. Utvalgets leder velges for ett år. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dersom partene ikke blir enige om leder skal være fra arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden det første året, skal dette avgjøres ved loddtrekning.

Ettersom det er en del administrativt arbeid i tilknytning til AMU, for eksempel referater, saksframlegg og lignende, kan det være praktisk å velge en sekretær. Dette vervet bør veksle mellom arbeidsgivers og arbeidstakers representanter, slik at den parten som ikke har ledervervet påtar seg sekretæroppgaven.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

Dersom AMU mener det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget kreve at arbeidsgiveren gjennomfører konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. AMU kan sette en frist for når tiltakene skal være gjennomført. AMU kan ikke kreve tiltak utenfor arbeidsmiljølovens område.

Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at det skal foretas undersøkelser av sakkyndige, fagpersoner eller en granskingskommisjon som utvalget oppnevner.

For å finne ut om det foreligger helsefare, kan AMU kreve at arbeidsgiver gjennomfører målinger eller andre undersøkelser av arbeidsmiljøet.

Hvis arbeidsgiver ikke ønsker å gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet legges fram for Arbeidstilsynet til avgjørelse.

Saksbehandling i utvalget

AMU bestemmer selv hvor ofte de skal ha møter, men normalt skal det holdes minst fire møter hvert år. Dersom to medlemmer krever det, skal utvalget holde møte.

Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud.

Når AMU ikke klarer å finne en løsning alle medlemmene er enige om, skal det foretas en avstemning. Standpunkt fra begge sider skal fremkomme av møtereferatet. Det skal skrives referat fra alle møtene i utvalget.

Medlemmene av AMU har taushetsplikt om personlige forhold og opplysninger som kan utnyttes av andre til næringsvirksomhet (forretningshemmeligheter). Taushetsplikten gjelder ikke når det er gitt samtykke, eller når det er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere om ulykke- eller helsefare.

Årsrapporten fra AMU

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes inn til Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

AMU står fritt i utformingen av rapporten, men den bør inneholde følgende elementer:

 • Fakta om utvalget: Dato for opprettelse av utvalget, antall stemmeberettigede medlemmer, om bedriftshelsetjenesten er medlem, hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året og hvor mange møter som har blitt holdt.
 • Hovedpunktene i utvalgets arbeid: Kort beskrivelse av hvilke oppgaver de har hatt, og hvordan de har deltatt i virksomhetens HMS-arbeid.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med arbeidsmiljøutvalget i Lyngdal kommune kan du ringe 38 33 40 00, eller benytte epostlenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Relevante lenker

Lenke til arbeidsmiljøloven

Lenke til Arbeidstilsynet

Sist oppdatert: 15. oktober 2018