Innbyggerforslag

Informasjon

Innbyggerforslag betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune selv kan fremme saker du er opptatt av inn for politisk behandling. Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett. Det betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år. Forslagsretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Den er ikke ment som en adgang til å få tatt allerede avgjorte saker som man har vært uenige i utfallet av opp på nytt.

Du kan sette saker på den politiske dagsorden ved å benytte tjenesten "Min sak".

Retningslinjer

Hva kan forslaget handle om?

Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Hvor mange underskrifter må vi ha?

Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne, likevel er 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket alltid nok.

Hvor lang tidsfrist har politikerne?

Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Hvordan er tilbakemelding til initiativtakerne?

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er talspersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Hvilke begrensninger finnes i adgang til å fremme forslag på nytt?

Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet, selv om saken forslaget gjelder ikke har vært tatt opp på bakgrunn av et innbyggerinitiativ. Det er likevel ingenting i veien for at kommunestyret eller fylkestinget tar saken opp til ny vurdering - når de måtte ønske det.

Finnes det noen klageadgang?

Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Mer info: Veileder - Innbyggerinitiativ og Kommuneloven § 39a (Kommunal- og regionaldepartementet).

Innbyggerinitiativet ble innført gjennom en lovendring i kommunelovens § 39a som trådte i kraft 01. juli 2003.

Send inn ditt forslag

For å fremme et forslag til politisk behandling må du logge deg inn på tjenesten "Min sak":

Lenke til Min sak.no

 

Sist oppdatert: 29. oktober 2019
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00