Kontrollutvalget

Informasjon

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

Medlemsoversikt kontrollutvalget 

Følgende personer er valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019:

Medlemmer Varamedlemmer
Vidar Skarpeid, leder (Frp)
Margit Hovland (H)
1.Helge Ege (H)
2.Ragnhild Limmesand (H)
3.Oddbjørg Bulæg (H)
Torbjørn Ougland, nestleder (KrF)
Harald Lande (Sp)
Doris Høyland (Ap)
1.Turid T. Håland (KrF)
2.Tor Arne Hestad (Sp)
3.Harald Storaker (V)
4.Ingrid Olsen (KrF)
5.Sigrun Hovden (V)

Møtedatoer

Møtedatoer for 2019 for Lyngdal kontrollutvalg:

  • 26.02 kl. 13 NB! Møtet avlyst
  • 30.04 kl. 13
  • 21.05 kl. 13
  • 15.10 kl. 13
  • 26.11 kl. 13

Møtedokumenter

Møte i kontrollutvalget tirsdag 15.10.19 kl. 13.00

Sted: Lyngdal rådhus - formannskapssalen

Lenke til møteinnkalling og saksliste

Lenke til møtebok fra forrige møte


Møte i kontrollutvalget tirsdag 21.05.19 kl. 14.00


Sted: Lyngdal rådhus - Eldresenteret

Lenke til møteinnkalling og saksliste

Lenke til møtebok fra forrige møte

 

Møte i kontrollutvalget tirsdag 30.04.19 kl. 12.00

Sted: Lyngdal helsehus.
Møte starter med omvisning på helsehuset. Møtestart kl. 13.

Lenke til møteinnkalling og sakliste

Via lenkene under finner du vedlegg til saklisten.

Lenke til årsrapport 2018

Lenke til årsmelding fra enhetene 2018

Lenke til revisjonsberetning LK 2018

Lenke til revisjonsberetning kultur 2018

Lenke til revisjonsberetning fellesnemnd 2018

Lenke til selskapskontroll Sørlandsbadet IKS

Lenke til årsoppgjørrevisjon 2018, signert brev

Møte i kontrollutvalget, tirsdag 27.11.18 kl. 13.30

Sted: Lyngdal rådhus - kommunestyresalen.   
Etter planen møter administrasjonen fra kl. 13.30.

Lenke til sakshefte

Lenke til møtebok fra forrige møte

Papirversjon av saksdokumentene vil bli delt ut på møtet.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.
Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig til undertegnede pr. e-post eller telefon 90 95 62 46.

Brev til kontrollutvalget fra Roger Blindingsvolden. Dette brevet settes opp som referatsak 03/18 på sakskartet etter avtale med leder.

Lenke til brev fra Roger Blindingsvolden

Lenke til svarbrev fra rådmannen

Lenke til analyse av Skrumobekken 11.11.18

Med hilsen
Agder Sekretariat
Willy Gill
TLF 90 95 62 46

Møte i kontrollutvalget,  tirsdag 16.10.18 kl. 13.30

Sted: Lyngdal rådhus - formannskapssalen.
Det tas sikte på at møtet avsluttes mellom kl. 15 og 15.30.  
Etter planen møter rådmann fra om lag kl. 14.30.

Vedlagt følger sakshefte, møtebok fra forrige møte samt uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer.
Papirversjon av saksdokumentene vil bli delt ut på møtet.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.
Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig til undertegnede pr. e-post eller telefon 90 95 62 46.

Lenke til saksliste 16.10.2018

Lenke til møtebok fra 12.06.2018

Lenke til signert uavhengighetserklæring - Lyngdal - Irene

Lenke til signert uavhengighetserklæring - Lyngdal - Lene

Møte i kontrollutvalget, tirsdag 12.06.18, kl. 13.00.

Sted: Lyngdal bo- og servicesenter.

Det tas sikte på at møtet avsluttes mellom kl. 15 og 15.30.  
Møter begynner med en presentasjon av Lyngdal bo- og servicesenter ved enhetsleder.
Vedlagt følger sakshefte + attestasjonsuttalelse fra revisor, samt møtebok fra forrige møte.
Forslag til årsmelding for kontrollutvalget for 2017 ettersendes så snart den er klar.
Papirversjon av saksdokumentene vil bli delt ut på møtet.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.
Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig til undertegnede pr. e-post eller
telefon 90 95 62 46.

Lenke til sakshefte

Lenke til attestasjonsrapport fra revisor

Lenke til møtebok fra forrige møte, 16.04.18

Lenke til vedtatt årsmelding 2017 KU

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 ble vedtatt i utvalgets møte 12.06.18.

Årsmeldingen bes fremlagt for kommunestyret til informasjon.

Agder Sekretariat
Willy Gill

Møte i kontrollutvalget, mandag 16.04.18, kl. 13.00.

Sted: Lyngdal rådhus.

Kultursjef møter kl. 13.00 for presentasjon av kulturforetakets årsregnskap mm.
Rådmann og skoleadministrasjon møter kl. 14.00 i forbindelse med orientering om arbeidet mot mobbing.
Rådmann og økonomipersonale møter om lag kl. 15.oo for presentasjon av årsregnskap mm. for kommunen.

Vedlagt følger sakshefte + separate dokumenter til sak 5, 6 og 8 som av tekniske årsaker ikke kunne legges inn i heftet.
Vedlagt følger også møtebok fra forrige møte.

Lenke til møteprotokoll 13.02.18

Lenke til sakshefte

Lenke til prosjektplan - Lyngdal - tildelinga av helse og omsrogstjenester

Lenke til ÅO 2017 - nummerert brev nr. 13

Lenke til revisjonsberetning 2017

Lenke til revisjonsberetning LK

Papirversjon av innkallingen (ikke kommunens årsrapport og årsmelding) vil bli delt ut på møtet.

Ifølge fastsatt møteplan skulle det vært avholdt møte i kontrollutvalget 10.04.18. Dette møtet flyttes til mandag 16.04.18 kl. 13.00 etter avtale med leder.

På dette møtet vil årsregnskapene for kulturforetaket og kommunen bli behandlet.
Kulturforetakets regnskap behandles først, og daglig leder for foretaket og økonomisjef møter fra kl. 13.00.
Kommunens årsregnskap behandles fra kl. 14.00 etter avtale med rådmann.

Møtet den 23.5 avholdes som planlagt.

Vedlagt følger møtebok fra forrige møte.
Det gjøres oppmerksom på at møteboken godkjennes endelig i møtet den 16.4.

Lenke til møteprotokoll KU 13.02.18

Sekretariat

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson

Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post: willy.gill@asekretariat.no
Telefon:  909 56 246
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7
Sted: 4491 Kvinesdal

Sekretariatet ligger i 3. etasje i Kvinesdal Sparebank

Sist oppdatert: 09. oktober 2019