Økonomi

Økonomiplan og budsjett

Rådmannen fremmer økonomiplan til politisk behandling. Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsprogram, og viser hvordan de strategiske målsettingene skal nås gjennom tiltak.

Lenke til økonomiplan med budsjett for 2018-2021

Årsberetning og regnskap

Årsrapporten er et viktig styringsinstrument for kommunen, og gjennom denne kan ressursbruk og innsats vurderes for året som har gått. Det kan også ses i sammenheng med hva som faktisk er gjort. Samtidig kan vi se på hvilke oppgaver og utfordringer vi har foran oss, og vi kan bruke fjorårets erfaringer i det videre arbeid både i inneværende år og i planleggingen av kommende år.

Årsregnskapet gir den totale oversikt over anvendelsen av kommunens midler og inneholder alle de obligatoriske elementene som kreves i kommunelovens § 48, samt revisorsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Årsmeldingen gir på sin side en oversikt over kommunens drift i de ulike tjenesteenhetene. Her skal det gis opplysninger om forhold som ikke fremgår av årsregnskapet. Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Lenke til årsberetning og regnskap 2017

Lenke til enhetenes årsmelding 2017

Rapporter fra foregående år:

Lenke til årberetning og regnskap 2016

Lenke til enhetenes årsmelding 2016

Lenke til årsberetning og regnskap 2015

Lenke til enhetenes årsmelding 2015

Finansreglement Lyngdal kommune

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften slår fast at kommunene og fylkeskommunene minst én gang i hver kommunestyre- eller fylkestingsperiode skal utarbeide og vedta sitt eget finansreglement.

Via lenken under kan du laste opp PDF med Lyngdal kommunes reglement for finansforvaltning. Nederst på siden finner du lenke til forskriften på lovdata.no.

Lenke til finansreglement Lyngdal kommune

Lenke til forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

Sist oppdatert: 01. juni 2018
Plan og økonomi

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Karl-Emil Erlandsen

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Jan Martin Kaarigstad

Tittel: Økonomisjef

Telefon: 38 33 40 00