Folkehelse i Lyngdal

Informasjon

Helsetilstanden i den norske befolkningen er god, levealderen er høy og vil øke framover. Helsen i befolkningen varierer imidlertid mye mellom ulike befolkningsgrupper; etter inntekt, utdanning, yrkesstatus, kjønn og etnisk og kulturell bakgrunn. Dette fører til sosial ulikhet i helse, sykdom og levealder.

Dette ser vi også i Lyngdal. Nær 13 prosent av innbyggerne under 18 år i Lyngdal bor i lavinntektshusholdninger / under fattigdomsgrensen. Dette er høyere enn i Lister og landet som helhet. Sammen med en rekke andre indikatorer kan man se et bilde av at ressurser og belastninger fordeles ujevnt i befolkningen. I tillegg bidrar en høy andel uføre og manglende likestilling på en rekke områder til kommunenes levekårsutfordringer.

Forekomsten av levevanerelaterte sykdommer er høyere i Lyngdal enn i fylket og landet. Dette gjelder muskel- og skjelettlidelser, diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdommer, og særlig ser vi dette blant kvinnene. Lyngdal har også høyere grad av innleggelser i sykehus knyttet til hjerte- og kardiagnoser enn i befolkningen for øvrig. Utviklingen på området har over tid vært negativ og bør være gjenstand for økt fokus og forebygging.

Folkehelse i Lyngdal

Ungdata-undersøkelsen viser et bilde av en fornøyd ungdomsgenerasjon, men avdekker også en del utfordringer knyttet til levevanerelaterte og psykiske plager. Undersøkelsen viser et positivt bilde av det sosiale miljøet i Lyngdal. Likevel er det en del som står utenfor.

Via lenkene under kan du laste opp plandokumentet "Folkehelse i Lyngdal", og du finner lenken til infosiden om Lyngdal frisklivssentral.

Lenke til dokument "Folkehelse i Lyngdal"

Lenke til infoside Lyngdal frisklivssentral

Sist oppdatert: 21. november 2016
Frisklivssentralen Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 3. etasje (helsestasjonen)
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 90

Kontaktperson: Linn Gyland

Tittel: Leder

Telefon: 911 15 945