Alle skjema

Informasjon

Her finner du en oversikt over kommunens skjemaer. Noen skjemaer er elektroniske slik at du kan sende dem direkte over Internett. Elektroniske skjema blir sendt gjennom sikker forbindelse til oss. Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og personvernet ditt blir ivaretatt. Lenke til erklæring om behandling av personopplysninger.

Der hvor elektronisk skjema (e-skjema) er ett av flere tilgjengelige alternativ, anmoder vi om at e-skjema benyttes. Søkere som sender inn elektroniske skjema får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at skjema er sendt inn.

Viktig info om e-skjema og mellomlagring

Du kan mellomlagre delvis utfylt e-skjema ved å klikke på knappen lagre utkast. Når du ønsker å fortsette utfyllingen klikker du ganske enkelt på skjemalenken, og du er tilbake der du sluttet. Men, hvis du ikke har klikket på noen knapper eller fylt ut noe i skjemaet i løpet av 60 minutter, vil du få et tidsavbrudd. Dette innebærer at du mister informasjon som du har fylt ut i skjemaet, og må starte utfylling av skjemaet på nytt.

Skjema som krever pålogging kan hentes opp igjen på "Min side" etter innsending.

Docx- og PDF-skjema

Skjema i docx-format kan fylles ut og lagres elektronisk, og sendes som mailvedlegg i utfylt stand.

Skjemaer i PDF-format må skrives ut og sendes til kommunen i utfylt stand. Der ikke annet er oppgitt kan de sendes til: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller til e-post: Lenke til Lyngdal kommunes epost.

Samlet skjemaoversikt

Nedenfor finner du samlet skjemaoversikt for Lyngdal kommune, sortert etter tema. Klikk på tema for å åpne tilhørende skjemapakke.

Barnehage

Lenke til e-skjema Spesialpedagogisk hjelp - samtykke

Lenke til e-skjema søknad om barnehageplass

Lenke til e-skjema redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Lenke til e-skjema tilrettelagt barnehagetilbud

Barnehage – søknad om godkjenning (barnehageloven), lenke til e-skjema

Barnehage – kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte, lenke til e-skjema

Pedagognormen – søknad om midlertidig dispensasjon, lenke til e-skjema

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) - lenke til e-skjema

Utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer – søknad om midlertidig dispensasjon, lenke til e-skjema

Barnevern

Melding fra offentlige instans til barnevernstjenesten – lenke til skjema

Melding fra privat til barneverntjenesten – lenke til skjema

Bevillinger - næring

Bevilling – meldinger om endringer i drift, lenke til e-skjema

Omsetningsoppgave for alkohol – lenke til e-skjema

Serveringsbevilling – lenke til e-skjema

Skjenkebevilling – lenke til e-skjema

Skjenkebevilling – søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning), lenke til e-skjema

Skjenkebevilling – søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende), lenke til e-skjema

Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling), lenke til e-skjema

Bolig og eiendom

Byggesaksblanketter – lenke til skjemaer Direktoratet for byggkvalitet

Avkjørsel fra kommunal veg – lenke til e-skjema

Avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense – lenke til Statens Vegvesen for elektronisk skjema

Avstandsærklæring pbl. § 29-4 – lenke til skjema

Bunn- og stikkledninger, melding om tilkobling og legging – lenke til skjema

Bunn- og stikkledninger, melding om tilkobling og legging – lenke til skjema

Deling / justering av eiendom – lenke til søknadsskjema

Deling/justering av eiendom – lenke til søknadsskjema

Dispensasjon fra byggegrense til kommunal vei - søknad - lenke til e-skjema

Dispensasjon – lenke til søknadsskjema

Dispensasjon – lenke til søknadsskjema.docx

Eierseksjoner, begjæring om oppdeling/reseksjonering – lenke til e-skjema

Forhåndskonferansebestilling – lenke til e-skjema

Fritak fra renovasjonsavgift – lenke til søknadsskjema

Fritak fra renovasjonsavgift – lenke til søknadsskjema

Ferdigattest – lenke til søknadsskjemaer Direktoratet for byggkvalitet

Gravetillatelse i offentlig gategrunn, fylkesveg og riksveg – lenke til Statens vegvesen

Graving i kommunal vei / grunn – egenkontroll for istandsetting – lenke til e-skjema

Matrikkel, krav om sammenslåing av matrikkelenheter – lenke til skjema

Matrikkel, utlevering av matrikkelopplysninger – lenke til registreringsskjema

Melding om bygning / tilbygg unntatt søknadsplikt – lenke til e-skjema

Melding om bygning / tilbygg unntatt søknadsplikt – lenke til skjema

Mindre reguleringsendring – lenke til søknadsskjema

Mindre reguleringsendring – lenke til søknadsskjema

Nabovarsel – lenke til søknadsskjemaer Direktoratet for byggkvalitet

Retting av feil i kart – lenke til skjema

Sikring av basseng og brønn – lenke til erklæringsskjema

Sikring av basseng og brønn – lenke til erklæringsskjema

Tilskudd til tilpasning av bolig – lenke til søknadsskjema

Tilskudd til tilpasning av bolig – lenke til søknadsskjema

Vannmåler – lenke til registreringsskjema

Vannmåler – lenke til registreringsskjema

Vannmåler – lenke til skjema egenerklæring for privat måler

Ekteskap

Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingretten og til kommunene. Via lenken under finner du Lyngdal kommunes registreringsskjema for kommunal vielse.

Kommunal vielse – lenke til e-skjema

Folkevalgte – skjema for politikere

Skjema som benyttes av folkevalgte, herunder skjema for tapt arbeidsfortjeneste, krav om møtegodtgjørelse mv, lastes ned fra infosiden som heter For folkevalgte. Den finner du via lenken under.

Lenke til siden For folkevalgte

Helse, omsorg, sosial

Kommunal bolig – lenke til søknadsskjema

Omsorgstjenester – lenke til søknadsskjema

Støttekontakt og avlastning – lenke til søknadsskjema

Kultur, idrett og friluftsliv

"Bli kjent"-midler, NYE Lyngdal  - lenke til e-skjema 

Kulturskole, søknad om inntak – lenke til e-skjema

Kulturskole, oppsigelse av plass – lenke til e-skjema

Midler til vanskeligstilte ungdom og integrering av unge flyktninger – lenke til e-skjema

Motorferdsel i utmark – lenke til e-skjema

Olsokfondet – lenke til e-skjema

Søknad om kulturmidler – lenke til e-skjema

Landbruksskjema skogbruk

Lenke til Landbruksdirektoratets side med skjema vedrørende skogbruk

Landbruksskjema eiendom

Lenke til Landbruksdirektoratets side med skjema vedrørende konsesjon

Landbruksskjema jordbruk

Lenke til Landbruksdirektoratets side med skjema vedrørende jordbruk

Ledige stillinger

Sommerjobb for skoleungdom - lenke til e-skjema

Ledig stilling – lenke til e-skjema

Natur og miljø

Utslippstillatelse – lenke til e-skjema (NB! Kun for godkjent foretak)

Lenke til e-skjema oljetank – melding om installasjon / sanering av nedgravd tank

Parkeringskort og ledsagerbevis

Ledsagerbevis – lenke til e-skjema

Viktig om ledsagerbevis! Husk også å sende inn bekreftelse på søkers ledsagerbehov. Lenke til skjema under:

Ledsagerbevis – lenke til skjema bekreftelse av søkers ledsagerbehov

Ledsagerbevis – lenke til skjema bekreftelse av søkers ledsagerbehov

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – lenke til e-skjema

Legeærklæring parkeringstillatelse – lenke til skjema

Samferdsel

Gratis busskort til studenter – lenke til e-skjema

Skole og SFO

Lenke til e-skjema Spesialpedagogisk hjelp - samtykke

Gratis busskort til studenter – lenke til e-skjema

Logoped Lyngdal kommune – lenke til henvisningsskjema

Permisjon for elever – lenke til søknadsskjema

SFO, innmelding/oppsigelse/endring – lenke til e-skjema

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) - lenke til e-skjema

Utleie

Lokaler og anlegg, søknad om leie til arrangement – lenke til e-skjema

Lokaler og anlegg, søknad om sesongleie – lenke til e-skjema

Varsling

Varsling om kritikkverdige forhold – lenke til e-skjema

Vigsel

Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingretten og til kommunene. Via lenken under finner du Lyngdal kommunes registreringsskjema for kommunal vielse.

Kommunal vielse – lenke til e-skjema

Voksenopplæring

Grunnskoleopplæring  (ordinær) for voksne - søknad - lenke til e-skjema

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område - søknad - lenke til e-skjema

Sist oppdatert: 17. september 2019