Barnehageplass

English version -  Norsk versjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

   Beskrivelse

   Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

   Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

   Barnehagen skal ta hensyn til:

   • Alder 
   • Funksjonsnivå 
   • Kjønn 
   • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

   Målgruppe

   Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

   Vilkår

   Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

   Disse blir prioritert ved opptak:

   • Barn med nedsatt funksjonsevne.
   • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
   • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

   I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

   Samarbeidspartnere

   Helsestasjon

   PPT

   Barnevernet

   Lover

   Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

   Barnevernloven

   Barnehageloven

   Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

   Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

   Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

   Veiledning

   Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

   Har barnet ditt rett til prioritet, må uttalelse fra sakkyndig instans legges ved søknaden.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

   Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

   Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Rammeplan for barnehage (Utdanningsdirektoratet)

   Søkeord

   Barn, barnehage, barnehageplass, barnepass, barnepark, foreldrebetaling, gratisplass, førskole
   Sist oppdatert: 08. august 2014