Spesialundervisning i grunnskolen

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Har du et barn som strever med å følge den vanlige undervisningen i grunnskolen? Eller er du bekymret for at barnet ikke får tilfredsstillende utbytte av skolegangen? Da bør du kontakte skolen for å undersøke om barnet ditt kan ha rett til spesialundervisning.

   Læreren kan også oppleve at barnet strever og vil da snakke med deg om behov for tilrettelegging med enkle tiltak eller spesialundervisning.

   For å få spesialundervisning må barnets behov først kartlegges. Det er PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i kommunen som foretar kartleggingen og gir sin faglige vurdering om barnet trenger spesialundervisning.

   Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov og kan f.eks. innebære at:

   • eleven jobber etter andre læringsmål enn de andre elevene
   • en egen lærer eller assistent følger opp eleven i klassen (enkelttimer eller hele skoledagen)
   • eleven bruker tilpasset utstyr eller egne lærebøker

   Elever med spesialundervisning skal ha samme antall timer som de andre elevene på trinnet.

   Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven som inneholder:

   • målet for opplæringen
   • innholdet i opplæringen
   • hvordan opplæringen skal organiseres

   Skolen skal én gang i året utarbeide en rapport som oppsummerer den gjennomførte opplæringen og gir en vurdering av elevens utvikling.

   Målgruppe

   Elever i grunnskolen som ikke får tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen.

   Elever over 15 år kan selv be om å bli vurdert for spesialundervisning.

   Vilkår

   Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de spesielle behovene som eleven har. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilke opplæringstilbud som bør gis.

   Samarbeidspartnere

   PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

   Lover

   Opplæringslova kap. 5 (Spesialundervisning)

   Veiledning

   Ta kontakt med læreren dersom barnet ditt strever på skolen og fortell om utfordringene barnet opplever.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen rektor har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen direkte til skolen. Rektor vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Har eleven ikke fått nødvendig hjelp eller er dere misfornøyd med hvordan spesialundervisningen blir utført, kan du klage. Forklar hva dere er misfornøyde med og hvilke endringer dere ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til skolen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at elevens rettigheter er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   grunnskole, barneskole, ungdomsskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, PP-tjeneste, PPT, undervisning, skole, elev, læring, tilrettelagt, tilpasset, opplæring, spesialpedagog, lærevansker, lesevansker, logoped, audiopedagog, tegnspråk, punktskrift, blindeskrift, braille, døv, hørselshemmet, hørselsskadet, blind, svaksynt, ordblind, umoden, funksjonshemmet, funksjonsnedsettelse, handicap, ADHD, ADD, ASD, autisme, autist, Aspergers syndrom
   Sist oppdatert: 08. august 2014