Elevenes fysiske skolemiljø

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. Skolemiljøet omfatter både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeareal, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
  • Foresatte

Lover, retningslinjer og dokumenter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

Det fysiske miljøet

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-2

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html

Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)

http://www.udir.no/Regelverk/Informasjon-til-foreldre/Informasjon-om-regelverk-til-foreldre/

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist oppdatert: 27. november 2014