Elevenes psykososiale skolemiljø

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og elever som benytter skolefritidsordningen.

Den røde knappen over, «Meld fra om mobbing», leder deg til et elektronisk varslingsskjema som sendes direkte til den skolen bekymringsmeldingen gjelder.

Slik virker mobbeknappen

Ved å trykke på den røde knappen kommer du til et elektronisk skjema, der du kan varsle om mobbing mellom elever, mobbing fra lærer eller sende inn bekymringsmelding om læringsmiljøet i klassen.

Når du har fylt ut skjemaet og sendt det inn, skjer følgende:

  • Du mottar en kvittering på innsendt skjema, og får i tillegg opplyst hva slags saksnummer du har fått.
  • Rektor ved den aktuelle skolen skal deretter så snart som mulig kontakte deg for å skaffe mer info om saken. For å sikre at skolen tar tak i dette vil rektor etter to dager få en automatisk påminnelse om henvendelsen din (da også med kopi til administrasjonen i kommunen).
  • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken. Resultatet av denne undersøkelsen skal ende opp med et skriftlig enkeltvedtak.
  • Dersom enkeltvedtaket gir medhold i meldt forhold, skal det si noe om hvilke tiltak skolen vil sette i verk for å rette opp forholdet, og en begrunnelse for disse tiltakene. Enkeltvedtaket kan også være at det ikke har forekommet mobbing / krenkelse. I begge tilfeller kan vedtaket ankes.
  • Vedtaket skal inneholde opplysninger om klagemuligheter og klagefrist. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er ankeinstans.

Henvendelsen unntas offentlighet hvis den inneholder informasjon om noens personlige forhold. At henvendelsen er unntatt offentlighet betyr at skolen bare kan fortelle om saken til de som må vite om saken for å bidra til å løse den. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre med fagkunnskap for å få satt i gang gode tiltak.

Utdanningsdirektoratet anbefaler foreldre å sende / motta informasjon fra skolen skriftlig, slik at det kan dokumenteres senere. Via lenken under kan du lese mer om mobbing og rettigheter.

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Brosjyrer

Hvordan avdekke mobbing

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Hvordan-avdekke-mobbing/

Manifest mot mobbing 2011-2014

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/manifest-mot-mobbing-2011--2014-.html?id=65397

Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/veileder-tips-mot-mobbing---dvd-og-plaka.html?id=533977

Om digital mobbing og personvern

http://dubestemmer.no/

Plan for elevenes skolemiljø

Plan for elevenes skolemiljø

 

Illustrasjon som er aktiv lenke til nettstedet null mobbing

 

Lover, retningslinjer og dokumenter

Det psykososiale miljøet

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-3

Krav til skoleanlegg og skolemiljø

Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 2-4

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-002.html#2-4

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html

Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)

http://www.udir.no/Regelverk/Informasjon-til-foreldre/Informasjon-om-regelverk-til-foreldre/

Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet

http://www.udir.no/upload/Laringsmiljo/Materiell/Bedre_laringsmiljo_materiell.pdf

Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/veileder-til-opplaringsloven-kapitel-9a-.html?id=437836

Veiledning

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

Klagemulighet

Når det er gjort vedtak, gjelder de vanlige klagefristene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom skolen etter å ha fått tid til å vurdere saken ikke fatter noe vedtak, kan det allikevel klages som om det var fattet et vedtak. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen leveres til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Sist oppdatert: 15. juni 2018