Lyngdal ungdomsskole

Slik virker mobbeknappen

Ved å trykke på den røde knappen "Meld fra om mobbing" kommer du til et elektronisk skjema, der du kan varsle om mobbing mellom elever, mobbing fra lærer eller sende inn bekymringsmelding om læringsmiljøet i klassen.

Når du har fylt ut skjemaet og sendt det inn, skjer følgende:

  • Du mottar en kvittering på innsendt skjema, og får i tillegg opplyst hva slags saksnummer du har fått.
  • Rektor skal deretter så snart som mulig kontakte deg for å skaffe mer info om saken. For å sikre at skolen tar tak i dette vil rektor etter to dager få en automatisk påminnelse om henvendelsen din (da også med kopi til administrasjonen i kommunen).
  • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken. Resultatet av denne undersøkelsen skal ende opp med et skriftlig enkeltvedtak.
  • Dersom enkeltvedtaket gir medhold i meldt forhold, skal det si noe om hvilke tiltak skolen vil sette i verk for å rette opp forholdet, og en begrunnelse for disse tiltakene. Enkeltvedtaket kan også være at det ikke har forekommet mobbing / krenkelse. I begge tilfeller kan vedtaket ankes.
  • Vedtaket skal inneholde opplysninger om klagemuligheter og klagefrist. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er ankeinstans.

Henvendelsen unntas offentlighet hvis den inneholder informasjon om noens personlige forhold. At henvendelsen er unntatt offentlighet betyr at skolen bare kan fortelle om saken til de som må vite om saken for å bidra til å løse den. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre med fagkunnskap for å få satt i gang gode tiltak.

Utdanningsdirektoratet anbefaler foreldre å sende / motta informasjon fra skolen skriftlig, slik at det kan dokumenteres senere. Via lenken under kan du lese mer om mobbing og rettigheter.

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Informasjon

Lyngdal ungdomsskole, ny høsten 2013, ligger i Alleen, sentrum av Lyngdal kommune. Skolen ligger vis-à-vis Lyngdal videregående skole og Berge barneskole. Lyngdal ungdomsskole har i dag 320 elever og 35 ansatte.

Egen nettside

Skolen har egen hjemmeside med mer informasjon:

Lenke til Lyngdal ungdomsskoles hjemmeside

 

Kjernegruppe

I Lyngdal kommune bruker vi tiltaket kjernegruppe ved ungdomsskolen og de videregående skolene. Kjernegruppe er et tiltak for å forebygge rus og kriminalitet hos ungdom. Det kan dreie seg om skoleskulk, oppførsel, holdninger, bekymring for kriminalitet, omgangskrets, rusbruk eller problemer med grensesetting.

Gjennomføring: Kjernegruppe er et tverrfaglig tiltak. Politiet, barnevernet, helsesøster, sosiallærer og SLT-koordinator deltar fast. Andre instanser kalles inn ved behov. Møtene holdes på den aktuelle skolen. Foreldre deltar sammen med ungdommen.

Mål: Målet er å jobbe sammen for å hjelpe ungdommen til å snu en negativ utvikling.

Hvordan melde inn en ungdom? Alle som har en bekymring for en ungdom / eller ungdommen selv kan melde fra til en av representantene i gruppen nevnt ovenfor.

Det er SLT-koordinator som koordinerer dette arbeidet.

Du kan kontakte SLT-koordinator på 945 06 067, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost SLT-koordinator 

Illustrasjon som er aktiv lenke til nettstedet null mobbing

Sist oppdatert: 21. juli 2017
Lyngdal ungdomsskole

Besøksadresse:

Stadionveien 12
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 42 50

Kontaktperson: Richard Aardal

Tittel: Enhetsleder/rektor

Telefon: 38 33 42 50