Kommuneplan for Lyngdal 2014–2025

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument som skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Den bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Ifølge §11-1 i plan- og bygningsloven skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Det er viktig å sikre god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ettersom planen angir overordnede føringer for utvikling og arealbruk i kommunen.

Om samfunnsdel og handlingsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer, utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunens organisasjon, for sektorene og utvalgte målgrupper.

Handlingsdelen skal inneholde et handlingsprogram for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel for de fire påfølgende budsjettår eller mer. Økonomiplanen kan etter kommunelovens § 44 inngå i handlingsdelen. Kommuneplanens handlingsdel skal oppdateres årlig.

Om arealdelen

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsdokument innenfor areal- og transportpolitikken. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringene og rammer for hvilke nye tiltak som kan settes i verk, og hvilke hensyn som skal ivaretas av arealene.

Plandokumenter

Kommunestyret sluttbehandlet 3.9.2015 plandokumentene til «Kommuneplan for Lyngdal 2014–2025». Eventuelle framtidige endringer av planen er tillagt kommunestyret.

Kommuneplan for Lyngdal 2014–2025 dekker hele Lyngdal kommune og består av samfunnsdel (del 1) og arealdel (del 2 og 3).

Lenke til del 1, samfunnsdel

Lenke til del 2, planbeskrivelse

Lenke til del 3, arealdel planbestemmelser

Lenke til del 3, arealdel plankart

Lenke til norm for utforming av lekearealer

Lenke til norm for vei-, vann- og avløpsanlegg

Lenke til parkeringsbestemmelser for Lyngdal kommune

Via lenkene under finner du til enhver tid siste oppdaterte versjoner av de ulike plandokumentene:

Lenke til kommuneplanen i kommunens kartløsning*

*I kartløsningen må du huske å velge søkekriterier for å finne ønskede plandokumenter.

Lenke til kommuneplanen i planregisteret**

**Her finner du alle plandokumentene.

Saksgang og planstrategi

Illustrasjon av prosess i utvikling av kommuneplan

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Gjeldende planstrategi for Lyngdal kommune ble vedtatt 20. oktober 2016. Planstrategien legger viktige føringer for arbeidet med kommuneplanen.

Lenke til planstrategi 2016–2019

Planprogrammet er starten på kommuneplanarbeidet for Lyngdal 2014-2025. Formålet med planprogrammet er å beskrive kommuneplanprosessen. Dette gjelder både med hensyn til fremdrift, opplegg for medvirkning og tydeliggjøring av hva som skal behandles i kommuneplanen. Lyngdal kommune vedtok planprogrammet den 02.05.2013.

Lenke til endelig planprogram for Lyngdal kommune

Kontaktinfo

  • Plansjef Torhild Hessevik Eikeland, 38 33 41 09
  • Arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl, 38 33 40 24
  • Kommuneplanlegger Ann Karin Fuglestad, 990 45 480
Sist oppdatert: 13. desember 2016
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00