Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender

Informasjon

Mange grunneiere langs vassdrag og i kystsonen ønsker å etablere sandstrender for å tilrettelegge til bading og fritidsaktiviteter i sine nærområder, spesielt i områder med mudderbunn og lignende som gjør det mindre attraktivt å bade. Imidlertid kan utlegging av sand i sjøen eller langs vassdrag ikke bare virke privatiserende for allmennheten, men også ha negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet på stedet, føre til forurensning ved partikkelspredning samt innføring av fremmede arter.

Søknadspliktig tiltak

Utlegging av sand for etablering av sandstrender er å anse som vesentlige terrenginngrep etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav k, og dermed søknadspliktig.

Utlegging av sand kan medføre fare for partikkelforurensning, som kan gi nevneverdige skader eller ulemper for naturmiljøet. I områder med forurensede sedimenter er det dessuten fare for spredning av miljøgifter. I slike tilfeller kreves det tillatelse etter forurensningslovens § 11.

I vurderingen etter plan- og bygningsloven og/eller forurensningsloven skal naturmangfoldlovens mål og prinsipper vektlegges (§§ 8 – 12).

Kommunen skal i hver sak vurdere om et omsøkt tiltak overstiger forurensningsloven § 8 tredje ledd og dermed kan medføre forurensning av betydning. I så fall skal søknaden også sendes til Fylkesmannen for behandling etter forurensningsloven.

Ikke søknadspliktig vedlikehold

  • Vedlikehold (ved tilførsel av ny sand) av en allerede lovlig etablert strand anses ikke som nytt tiltak, og er dermed ikke søknadspliktig. Dette forutsetter at vedlikeholdet er innenfor den allerede gitte tillatelsen.
  • Ved påfylling av sand til en naturlig sandstrand må det vurderes hvilke konsekvenser et slikt tiltak kan ha for naturmangfoldet på stedet og allmennheten i området.
  • Ved søknad om utlegging av sand på en eksisterende naturlig sandstrand skal det legges frem tilstrekkelig dokumentasjon på at det er opprinnelig er en naturlig sandstrand der samt dokumentasjon på at planlagt påfylte sandmasser er rene.

Har du spørsmål vedrørende etablering / vedlikehold av kunstige strender i kystsonen og / eller langs vassdrag, ta kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen på telefon 38 33 40 00, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Via lenken nedenfor kan du laste opp rundskriv fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder vedrørende etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender, og med utfyllende oversikt over hvilke lover og regler som regulerer denne typen tiltak.

Lenke til rundskriv om kunstige sandstrender

Sist oppdatert: 30. november 2015
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00