BU-midler til investering og utvikling i landbruket

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Ønsker du å investere i eller videreutvikle din landbruksbedrift, kan du søke om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) fra Innovasjon Norge.

   BU-midler avsettes over jordbruksavtalen og skal legge til rette for:

   • næringsutvikling i landbruket
   • desentralisert bosetting
   • et variert landbruk i hele landet
   • like muligheter for kvinner og menn

   BU-midler kan gis som tilskudd til:

   • Etablering av tilleggsnæring utenom tradisjonelt landbruk
   • Videreutvikling av tilleggsnæring
   • Investeringer (for eksempel til opprusting og nyinvestering i driftsbygning og produksjonsanlegg)
   • Investering i økologisk fruktdyrking
   • Generasjonsskifte (for eksempel nødvendige tiltak i driftsbygninger) hvis du som overtar er under 35 år

   Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for BU-midlene. Strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

   Målgruppe

   Eier av:

   • landbrukseiendom
   • registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

   Vilkår

   Du må være eier av landbrukseiendommen eller foretaket for å kunne søke om BU-midler. Søknaden blir vurdert i henhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

   Du vil ikke kunne få tilskudd hvis du:

   • har påbegynt tiltaket før søknaden om tilskudd er avgjort
   • ønsker å utføre tiltak på landbrukseiendom som i sin helhet eies og drives av stat, fylke eller kommune

   Samarbeidspartnere

   Fylkesmannen (Landbruk og mat)

   Veiledning

   Du fyller ut søknad om BU-midler elektronisk i Innovasjon Norges søknadsportal. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning og hjelp med søknaden.

   For raskest mulig behandling er det svært viktig at alle nødvendige vedlegg følger med søknaden. Oversikt over disse finner du i søknadsskjemaet.

   Saksbehandling

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen Innovasjon Norge har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til Innovasjon Norges distriktskontor som behandlet søknaden. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender distriktskontoret klagen din videre til Innovasjon Norges klagenemnd.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Kontaktinformasjon

   Innovasjon Norge (oversikt over distriktskontorer)

   Annen informasjon

   Søkeord

   Bedriftsetablering, bedrift, etablering, etableringsmidler, bygdeutvikling, bygdeutviklingsmidler, etableringstilskudd, generasjonsskifte, produksjonsstøtte, jordbruk, skogbruk, landbruk, jordbruksmaskiner, skogbruksmaskiner, landbruksmaskiner, økologisk, gårdsbutikk, besøksgård, fruktdyrking, fruktproduksjon, driftsbygning, gårdsturisme, næringsutvikling, gründer, bonde, gårdbruker, gårdsbruk, bondegård, farm, småbruk, småbruker, farmer, odel, odelsgutt, odelsjente, næringsdrivende, næringseiendom, foretak, tilleggsnæring, investere, investering, bedriftsutvikling, nyinvestering
   Sist oppdatert: 08. august 2014