Miljøplan i jordbruket

Søknadsfrist

Sjekkliste og eventuell tiltaksplan skal foreligge innen 15. november hvert år (Trinn 1). Det er ingen frist for trinn 2.

   Beskrivelse

   Miljøplanen skal være et hjelpemiddel for den enkelte gårdbruker til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården. Planen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Miljøplanen skal ikke sendes inn til landbruksmyndighetene, men oppbevares på foretaket i ti år for revisjon og kontroll.

   Målgruppe

   Alle landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd.

   Vilkår

   Miljøplan trinn 1 skal foreligge for alle landbruksforetak som mottar produksjonstillskudd. Trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Dersom et foretak mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter arealstørrelsen til foretaket.

   Miljøplan trinn 2 skal foreligge for landbruksforetak som i tillegg søker om støtte til gjennomføring av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt for noen av ordningene innen Regionalt miljøprogram (RMP).

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Jordlova § 3 (Handsaming av landbrukssaker)

   Jordlova § 18 (Føresegner om tilskot)

   Forskrift om miljøplan

   Veiledning

   Den enkelte gårdbruker er ansvarlig for å ha en oppdatert miljøplan for egen eiendom, samt for leiet jord. Kommunen kan hjelpe med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet samt opplysninger om spesielle lokale miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
   • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
   • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
   • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Landbruk, jordbruk, skogbruk, miljøtiltak, SMIL, økologisk
   Sist oppdatert: 23. oktober 2014