Hovedplan for skogsveier i Lyngdal

Informasjon

Alle kommuner i kystfylkene skal utarbeide en ny hovedplan for skogsveier. En slik plan skal bestå av et kart som gir oversikt over eksisterende skogsveier, viktige skogressurser og behovet for nye skogsveier eller andre transportløsninger fram til år 2020. Har du behov for ny skogsbilvei i forbindelse med uttak av skogsvirke de nærmeste år? Da må du melde fra! Helst innen 28. mars 2015.

Bilde av skogsveiHovedplanen

Hovedplanen for skogsveier omfatter i første omgang skogsbilveier. Første fase omfatter en registrering av eksisterende skogsbilveier og veienes veiklasse og standard. Denne fasen ble i Lyngdal gjennomført av Eivind Kvinlaug i 2014 som ledd i hans bacheloroppgave ved Høgskolen i Hedmark, campus Evenstad. De registrerte veiene er lagt inn i kommunens  digitale kartsystem.

For fase 2 har Lyngdal kommune engasjert Sigurd Birkeland. Sigurd Birkeland er godt kjent i kommunen, og har tidligere hatt mye kontakt med skogeiere i Lyngdal gjennom sin stilling som skogbruksleder i AT-Skog.
   I fase 2 er det behovet for nye skogsbilveier som skal kartfestes. Dette er veier i områder som i dag ikke har tilfredsstillende veiutløsning. I tillegg til aktuelle nye skogsbilveier, skal Hovedplanen også inneholde forslag på skogsbilveier som trenger ombygging/opprusting. Med ombygging menes  at veien etter tiltaket er gjennomført skal oppfylle standardkravene til veiklasse 3 eller 4 etter «Normaler for landbruksveier». Opprusting er et noe enklere og billigere tiltak.

Vi gjør oppmerksom på at Hovedplan for skogsveier ikke er en juridisk bindende plan. Planen skal vise behovet for utbygging av skogsveier. Det er fortsatt skogeier som avgjør om veien skal bygges eller ei. Før bygging av nye, eller ombygging av veier, må det søkes kommunen om tillatelse. Det kan også søkes om tilskudd til bygging av nye/ombygging av skogsveier.

I hovedplanen skal det også sette opp flaskehalser på det offentlige veinettet som en mener er viktig å få utbedret.

Bakgrunn

I 2011 ble Vest-Agder medlem av kystskogbruket, som omfatter alle kystfylker fra Vest-Agder til Finnmark. Meldingen om kystskogbruket fra 2008 har to hovedbudskap. Den peker på det store potensialet for økt verdiskaping, og den viser skogens betydning i klimasammenheng. Overordnet målsetting er at verdiskapingen i skognæringen i kystskogbruket skal fordobles innen 2020.

God infrastruktur og godt kartgrunnlag for skogsveier er svært viktig for å nå denne målsettingen. Effektive og godt planlagte skogsveier, særlig skogsbilveier, er helt avgjørende for å skape lønnsomhet for den enkelte skogeier, og ikke minst for god lønnsomhet videre i hele verdikjeden i skognæringen.
   Klimaendringer gjør at kravet til veistandarden øker, og et ajourført kart er viktig i forhold til kommunens beredskap.

Kontaktpersoner

I forbindelse med fase 2 ser vi gjerne at dere som er skogeiere, og som ser behov for nye eller forbedrede skogsveier og kommunale veier for å få ut tømmerressursene, melder fra om dette til Sigurd Birkeland. Han treffes på telefon 909 18 206. Eller til fagansvarlig i Lyngdal kommune, Ingebjørg Kamstrup. Hun treffes på telefon 38 33 40 28. Veien kan gjerne tegnes inn på kart.

Vi vil gjerne ha melding innen 28.03. 2015.

Sist oppdatert: 20. mars 2015
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00