Produksjonstilskudd i jordbruket

Informasjon

Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av:

  • Jordbruksareal.
  • Grønt- og potetproduksjon.
  • Husdyrhold.

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Fristene for å søke produksjonstilskudd er 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søknader som ikke leveres innen fristen blir avvist.

NB! Nytt system for produksjonstilskudd ble innført i 2017, derfor er første søknadsfrist i 2017 15. mai, med telledato 1. mai.

Nytt fra og med 2017 er det også at alle må søke elektronisk.

Kriterier for å kunne søke

Utfyllende informasjon om produksjonstilskudd og til enhver tid oppdaterte søknadskrietreir finner du i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, og på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Lenke til forskrift om produksjons- og avløsertilskudd

Lenke til Landbruksdirektoratet

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Statens landbruksforvaltning. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsskjema

Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn:

Lenke til elektronisk søknadsskjema produksjonstilskudd

Sist oppdatert: 18. juni 2018
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00