Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Informasjon

Bilde av lyngdalsku på beiteLyngdal kommune er for 2015 tildelt kr 200.000 til fordeling som SMIL-tilskudd. En viktig endring i 2015 er at kun de som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd kan innvilges SMIL-tilskudd. Tilskuddsordningens hovedmål er å ivareta natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.

Forskriften gjelder tiltak på landbrukseiendommer, eiendommer som brukes eller kan brukes, til jord- eller skogbruk. Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd §2 og §4. Søker/foretak må være er registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer. Søker/foretak må disponere areal og drive aktivt på søknadstidspunktet.

  • Tilskudd kan etter forskriften gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften.
  • Tilskudd skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Forskriften om ordningen, rundskriv om forskriften og søknadsskjema finner du via lenken under:

Lenke til Landbruksdirektoratets informasjonsside om SMIL-tilskudd

Eksempler på SMIL-tiltak

Det kan bl.a. gis tilskudd til tiltak som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark, tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet og som holder verdifulle arealer oppe, ivaretaking av kulturminner og kulturmiljøer. Gammel kulturmark er arealer med vegetasjon utformet ved slått, beiting, styving, brenning eller andre driftsformer gjennom en lang periode. Arealene kjennetegnes ved spor etter gamle driftsmåter (i terrengoverflate, rydningsrøyser, murer, styvingstrær, m.m.) og andre kulturminner i området (gravhauger, hustufter, m.m.). Arealene er ikke preget av moderne jordarbeiding. Etablering av beite på areal som ikke kan klassifiseres som gammel kulturmark (for eksempel i skog/utmark) er ikke SMIL-tiltak. Slike tiltak kan eventuelt vurderes i forhold til ordningen "Tiltak i beiteområder".

Det kan også gis tilskudd til planlegging og tilrettelegging for større helhetlige prosjekter over større områder, f.eks. et vassdrag eller ei grend. Prosjektene bør lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensingstiltak.

I Lyngdal er det vedtatt tiltaksstrategi for tilskuddsordningen for 2014-2016. I denne er gjenåpning av tidligere beite- og jordbruksarealer gitt høyest prioritet for tilskudd.

Tiltaksstrategien finner du ved å klikke på lenkene under:

Lenke til strategidokument for SMIL-midler 2014-2016

Lenke til politisk vedtak for Lyngdal kommune

Stor søknadsomgang kan p.g.a. begrensede midler medføre at det må foretas  prioritering av søknader om tilskudd. Tiltak som gjenåpner tidligere beite- og jordbruksarealer, gjerne på tvers av eiendomsgrenser, vil bli høyest prioritert.

Søknadsfrister og kontaktinfo

Vi oppfordrer alle søkere om produksjonstilskudd til å søke SMIL-midler til gode tiltak som tar vare på jordbrukets kulturlandskap og tiltak som kan redusere forurensingen fra jordbruket.

For 2015 er søknadsfristen satt til 15.mai og 1.september.

Gode søknader kan også medføre større bevilgning til Lyngdal i 2016.

Ytterligere opplysninger om SMIL-ordningen kan fås ved henvendelse til fagansvarlig for jord, skog og vilt i Lyngdal kommune, Ingebjørg Kamstrup. Hun treffes på telefon 38 33 40 28, eller via epost:
Lenke til epostadresse

Sist oppdatert: 16. april 2015
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00