Konsesjon – erverv av bebygd eiendom under 100 da.

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Konsesjonsfriheten i flg. loven kan settes ut av kraft ved forskrift. I kommuner med boplikt (boligen blir bebodd av husstand som er registrert i folkeregisteret med fast adresse i boligen) er det slike forskrifter.

   Målgruppe

   Alle som erverver bebygd eiendom under 100 da. med mindre enn 25 da. fulldyrka jord.

   Vilkår

   Egenerklæringen om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, må fylles ut.

   Det gjelder boplikt i følgende tilfeller:

   • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
   • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i regulerings- plan etter plan - og bygningsloven er regulert til boligformål.

   Boplikten innebærer at eieren må sørge for at han/hun selv eller andre blir registrert hos Skatteetaten/Folkergisteret som fast bosatt på eiendommen innen 1 år fra skjøtet er tinglyst. Eventuell søknad om utsettelse må sendes kommunen i løpet av 1 års fristen. Unntaksvis kan eier/leier oppfylle boplikten ved å forplikte seg til å overnatte minst 50 % av nettene på eiendommen. 

   Skatteetaten kan nekte godkjennelse av flyttemelding dersom ektefellen ikke vil flytte. Kommune skal ha skriftlig melding om dette innen 1-årsfristen.

   Det kreves en årlig plan hvor det framgår når overnatting er planlagt og en årlig rapport om hvordan den er gjennomført.

   Erverv mellom nære slektninger (inklusiv barn av søsken) utløser ikke boplikt. Forutsetningen er at eieren (inklusiv nære slektninger) har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for overdragelsen. Dersom eieren dør før 5-årsfristen, gjelder unntaket fra boplikt fullt ut.

   Veiledning

   Ved usikkerhet på om ervervet utløser konsesjonsplikt, kan spørsmål rettes til den kommunen der eiendommen ligger, fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning. 

   Egenerklæring om konsesjonsfrihet
   Egenerklæringen godkjennes i den kommunen eiendommen ligger. Etter godkjenning, sendes egenerklæringen og skjøte, til Statens kartverk for tinglysing. Egenerklæring krever ingen vedlegg.

   Søknad om konsesjon
   Søknaden, med skjøte og kopi av overdragelseskontrakt, må sendes kommunen innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen. Når kommunen har gitt konsesjon, sendes skjøte samt annen dokumentasjon til Statens Kartverk for tinglysing. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst, skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

   Rettledning for utfylling av egenerklæring og søknad er vedlagt skjemaene.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
   • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
   • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret.
   • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Godkjenning av Egenerklæring om konsesjonsfrihet er gebyrfritt.
   Saksbehandlingsgebyr for Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere.

   Søkeord

   Landbrukseiendom, bo- og driveplikt, boplikt, eiendom, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, erverv, landbruk, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, dyrket mark, areal, grense
   Sist oppdatert: 08. august 2014