Farlig avfall

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre forurensning eller skade på mennesker og dyr.

   Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

   • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
   • Maling, lim, lakk og løsemidler
   • Spraybokser som inneholder farlige stoffer
   • Oppladbare batterier
   • Elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall)
   • PCB-holdige isolerglassruter
   • Asbestholdige materialer 
   • Impregnert trevirke

   Kommunen har ansvar for å gi deg et tilbud om levering av farlig avfall. Tilbudet kan bestå av betjente mottak, miljøstasjoner, miljøbuss eller henteordninger. For enkelte avfallstyper finnes det egne returordninger som legger til rette for innsamling, forsvarlig behandling og gjenvinning av avfallet.

   Målgruppe

   • Husholdninger
   • Mindre virksomheter

   Vilkår

   Kommunen plikter å ta imot:

   • inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet
   • inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per husholdning eller virksomhet

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Avfallsforskriften kap. 11 (Farlig avfall)

   Veiledning

   Kontakt kommunen for å få vite hvor du kan levere det farlige avfallet ditt. Når du leverer avfallet, må det tydelig framgå hvilken type farlig avfall det gjelder.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Farlig avfall (Miljøstatus i Norge)

   Søkeord

   søppel, boss, skrot, gjenbruk, gjenvinning, renovasjon, renovering, avfall, spesialavfall, miljøsanering, miljøstasjon, miljøvennlig, resirkulering, resirkulere, retur, returordning, avfallshåndtering, rehabilitering, bygging, riving, ombygging
   Sist oppdatert: 08. august 2014