Retningslinjer for strøing og brøyting

Generell informasjon

Tekniske tjenester opplever å få en god del henvendelser på vakttelefonen under og etter snøfall, og vi er takknemlige for å få innspill til mulig forbedring av vår tjeneste. Vi forstår at mange har behov for ryddige og trygge veier – og at behovet kan oppleves akutt for den det gjelder når det er glatt eller når snøen laver ned.

Enheten har høyt fokus på å holde seg godt orientert om vær- og føresituasjonen, og gjør til enhver tid så godt vi kan med å holde veiene i god stand. Derfor har det ikke så stor hensikt å melde fra til kommunen dersom gata di ikke er ryddet for snø eller ikke er strødd – vi er på vei, men får ikke tatt alt på en gang, og håper på forståelse for det. Skulle det likevel være slik at situasjonen er alvorlig på en eller annen måte, så kan kommunen selvsagt kontaktes.

Rutiner og retningslinjer for strøing

Kommunen har ingen strøplikt hjemlet i lovverk eller forskrifter. Dette er med andre ord ingen lovpålagt tjeneste, men en ekstraservice Lyngdal kommune gir til sine innbyggere. Det er vedtatt lokale retningslinjer for strøing på kommunale veier som slår fast følgende:

 • Det strøs normalt bare på dagtid
 • Skolevei, gangvei og fortau skal prioriteres før skolestart
 • Ordningen med kommunal strøvakt gjelder i perioden 1. desember til og med 31. mars

Utover dette prioriteres så langt økonomi og ressurser tillater strøing i bakker og skarpe svinger.

Ved ekstraordinære værforhold vurderes behov for å strø i helger og utenom ordinær arbeidstid / strøperiode. Normalt vintervær anses ikke som ekstraordinære forhold.

Lyngdal kommune har til sammen 99 strøkasser utplassert på kommunale veier med bakker og svinger som erfaringsmessig kan være utfordrende å forsere på glatt føre. Disse etterses og fylles jevnlig gjennom vinteren. Men dersom du skulle oppleve at en strøkasse er tom eller du mener det er behov for flere kasser ber vi om at dette så snart som mulig meldes til kommunen via kontaktinformasjonen nederst på siden.

Tekniske tjenester har god oversikt over hvilke veier og steder hvor behovet for strøing er størst (bakker, foran kryss, G/S-stier, busstraseer og andre vanskelige partier). Men som innledningsvis påpekt har vi verken plikt til eller som målsetting å strø alle veier i kommunen, og det må derfor påregnes at det er områder i Lyngdal kommune som ikke blir strødd.

Rutiner og retningslinjer for brøyting

Definisjoner

 • Samleveier: Hovedferdselsårer
 • Tilførselsveier (adkomstveier): Veier som leder inn til en samlevei

Via lenken under finner du lenke til trafikksikkerhetsordboken, med flere defibnisjoner og ordforklaringer.

Lenke til trafikksikkerhetsordboken

Lyngdal kommune har brøyteberedskap i perioden 1. desember til og med 31. mars. Kommunen har avtale med privat kontraktør om brøyting av i alt 13 roder med kommunal vei. Brøyting igangsettes etter følgende kriterier:

 • Ved minst 10 cm våt snø
 • Ved minst 15 cm tørr snø

Brøyting prioriteres slik:

 1. Bussveier og gang­/sykkelveier
 2. Samleveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.)
 3. Adkomstveier/boligveier

Ved snøfall utenfor kontraktperioden må det påregnes ekstra tid før kommunale veier, gater, fortau, gang/sykkelstier og andre områder (herunder skoleplasser og parkeringsplasser) blir ryddet for snø.

Tekniske tjenester har en klar målsetting om at veier, gater, gang/sykkelstier skal være godt fremkommelige også vinterstid, men ber publikum ha forståelse for at kommunens brøytemannskaper nødvendigvis ikke kan være alle steder samtidig. Som trafikant har man også selv et ansvar etter vegtrafikkloven om å sko seg etter forholdene.

Lenke til vegtrafikkloven

Hvordan brøyter vi?

Ved snøfall skal samleveier og veier som trafikkeres av skolerute / melkebil o.l. prioriteres før tilførselsveier. Dette betyr at de som ikke bor langs samleveien må belage seg på noe venting. Det vil også være høyt prioritert at skoleveier blir ryddet best mulig før skolestart.

Ved større nedbørsmengder eller ved snøsmelting må det påregnes vanskelige kjøreforhold. Vi minner derfor om å følge med på værmeldinger dersom du bor på et sted med vanskelige bakker. Det vil kanskje være lurt å finne en alternativ parkering dersom du er avhengig av å komme ut med bilen.

 • Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang-­ og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Da kan det derfor ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes. Adkomst-/boligveiene blir vanligvis først åpnet/ryddet med brøyteskjær før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.
 • Mange av adkomst-/boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Dette gjøres så skånsomt som mulig, og brøytemannskapene forsøker så langt det er mulig å ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler.

Veivedlikehold utføres i samsvar med vegloven og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Lenke til vegloven

Kommunen har 12 brøyteroder som hver er på mellom 10 og 20 kilometer. Det vil derfor ta tid før mannskapene kommer gjennom alt. Vær tålmodig.

Hvis det blir brøyteskader?

Brøyteskader på gjerder, hekker og annet kan forekomme. Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden. Erstatningskrav sendes til kommunen på epost via lenken under kontaktinformasjon. Det er viktig å opplyse når skaden skjedde. Send gjerne også med bilde. Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Alle fylkesveier/riksveier (og G/S-stier langs disse) er Statens vegvesens ansvar. Se under kontaktinformasjon.

Hva er ditt ansvar?

 • For at brøytemannskapene skal komme fram og veien skal bli brøytet skikkelig, er det viktig at biler i størst mulig grad parkeres på privat grunn. Dette er svært viktig i områder med smale adkomst-/boligveier.
 • Eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.
 • Snø fra brøyting som blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler er du er selv ansvarlig for å fjerne.
 • Du kan ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
 • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Noen praktiske vintertips

Til sist en oppfordring. Nedbør i form av snø og temperaturforhold/nedbør som resulterer i glatte veier, varsles tidlig og med stor sannsynlighet. Forbered deg derfor på disse forholdene med f.eks.:

 • at du legger om til vinterdekk/piggdekk tidsnok
 • at du har brodder for hånden dersom du er litt "usikker på glatta"
 • at du tenker igjennom hvor du parkerer – benytt gjerne andre parkeringsplasser dersom du har vanskelige bakker opp eller ned til boligen din
 • at du har strøsand tilgjengelig. Det er også smart å ha en liten spade i bilen til bruk for å hente sand i strøkasser
 • at du er ute i god tid – det er ikke sikkert vi rekker å åpne adkomstveien tidsnok

Kontaktinformasjon

Leder for uteseksjonen er Steinar Litland.

Lenke til epost uteseksjonen

Tekniske tjenesters døgnbemannede vakttelefon: 945 06 086 (NB! Mottar ikke SMS)

Servicekontoret Lyngdal kommune: 38 33 40 00

Lenke til epost Lyngdal kommune

 • Henvendelser som gjelder brøyting og strøing langs E 39 og fylkesveiene, herunder gang- og sykkelveier langs disse, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.
Sist oppdatert: 15. februar 2018
Tekniske tjenester, uteseksjonen

Besøksadresse:

Grønndokkmoen
4580 Lyngdal

Posadresse:


Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Steinar Litland

Tittel: Leder uteseksjonen

Telefon: 945 06 082