Vannmåler

Informasjon

""Alle bygg i Lyngdal kommune skal ha vannmålere installert. Dette gjelder også fritidsbygg som er knyttet til offentlig vann og avløp. Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp.

Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på tre måter:

 • Via SMS
 • Via nettstedet leseav.no - med tilsendt kode
 • Via tilsendt avlesningskort, som fylles ut og leveres på Servicekontoret i Lyngdal rådhus, eller sendes i posten.

Postadressen er:

Lyngdal kommune
Boks 353
4577 Lyngdal

Abonnenter som ikke nås med SMS, vil motta avlesningskort i posten. På dette kortet står koden som må benyttes for å registrere målerstand på nett, via leseav.no.

Å melde inn vannmålerstanden via SMS er enkelt. Du skriver bare avlest tall inn i meldingsfeltet. Ingenting annet enn det, og trykker send. Dermed blir din nye målerstand registrert. Du kan lese mer om SMS-ordningen under kapitteloverskriften "Slik får du registrert din avlesning via SMS".

Frist for å lese av vannmåleren framkommer i SMS-varselet du har mottatt. Det er viktig å lese av vannmåleren innen fristen, siden dette er grunnlaget både for å beregne inneværende års faktura og forskuddsbetalingen for påfølgende år. Ved manglende avlesning blir inneværende års forbruk stipulert ut ifra foregående års forbruk. Ved manglende avlesning påløper også et tilleggsgebyr.

For bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på nettstedet varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på leseav.no.

Lenke til varslemeg.no

Lenke til leseav.no

Slik får du registrert din avlesning via SMS

Svar på mottatt SMS fra Lyngdal kommune ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden forrige avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter. Når du svarer på SMS skal du bare skrive inn målerstanden. Ingenting annet.

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere vil man motta SMS-varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av. Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummer til neste års avlesning via leseav.no.

Internettavlesning

 • Gå inn på leseav.no, angi 6-tegns registreringskoden som finnes på avlesningskortet for å knytte registreringen til rett måler.
 • Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter.
 • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.

Lenke til leseav.no

Ved feilregistrering

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Svarslipp for avlesning

 • Fyll inn avlest målerstand i feltene. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
 • Utfylt avlesningskort leveres på Servicekontoret i Lyngdal rådhus eller sendes i posten (se adresse lenger oppe).
 • Dersom du ikke mottok SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette neste gang, kan du registrere ditt mobiltelefonnummer for å motta varsel via SMS på leseav.no.

Lenke til leseav.no

Eier du fritidsbolig i Lyngdal?

Neste gang du avslutter hyttesesongen for året, bør du lese av vannmåleren og notere ned vannmålerstanden. Da kan du svare raskt og enkelt på vannmåleravlesing via SMS når du til neste år får påminnelse om dette. Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen vil vi sende et avlesingskort til deg i posten (se mer info om dette under menypunktet svarslipp for avlesning).

Er du bortreist når vannmålerstanden skal rapporteres?

Når avlesingsperioden er over stipulerer vi vannforbruket ut ifra fjorårets målerstand. Før neste avlesingsperiode i desember 2018 kan du notere ned vannstand når du reiser fra den aktuelle eiendommen.

Forskrift og gebyr

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Lyngdal kommunes lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer.
Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale for vann- og kloakkgebyrer.

Lenke til bilag 3 i forskriften, bestemmelser for bruk av vannmåler
Lenke til bilav 4 i forskriften, bestemmelser for midlertidig tilknytnig

Priser fremgår av betalingsregulativ kommunale avgifter.

Lenke til betalingsregulativ vann, avløp, renovasjon og feiing

Spørsmål og svar om vannmåler

Avlesning - jeg har installert vannmåler. Når skal jeg lese av måleren?

Når installasjon av vannmåler er meldt inn til kommunen, registreres dette i vårt system.
For kunder som har vannmåler avleses måleren én gang pr. år. Varsel om avlesning sendes abonnenten i desember hvert år.
Avregning for foregående år kommer på faktura for 1. termin hvert år.
Kunder som er registrert inn i systemet på slutten av året, vil ofte måtte vente til neste års avlesning.

Hva skjer hvis jeg ikke får lest av måleren?

Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket stipulert av kommunen. Ved stipulering utstedes også et for manglende avlesning av vannmåler. Gebyret faktureres bare 1. termin.

Er du blitt stipulert med for høyt vannforbruk i forhold til det du faktisk har brukt får du ikke ny faktura. Dette avregnes til neste år.

Jeg har ikke montert vannmåler - hvordan går jeg frem for å innstallere?

Montering av vannmåler bestiller du hos en godkjent rørlegger.
Installasjonen betaler du selv.
Selve måleren eies av kommunen. Det betales et årlig gebyr for leie, vedlikehold og utskiftning av vannmåler.

 • Det er krav om vannmåler i alle hus og fritidshus som har kommunalt vann og / eller kommunalt avløp
 • De som ikke ennå har montert vannmåler betaler avgift etter kvadratmeter (m2). Uavhengig av hvor stort huset / fritidshuset er betales det da for vann og avløp etter en standard på 300 m2
Jeg har kjøpt min vannmåler for mange år siden. Er det da riktig at jeg skal betale leie for måleren?

Gjeldende fra 1.1. 2015 skal alle betale leie av vannmåler, også de som har kjøpt vannmåler selv. Dette fordi kommunen har ansvaret for måleren. Er det feil på måleren som gjør at den må skiftes gjør kommunen dette kostnadsfritt for kunden. Det er mulig å reservere seg for betaling av leie. Da overtar kunden selv alt ansvar for egen måler, og må også selv betale for eventuell utskifting av måler. For at vannmåleren skal være privat må det sendes inn en egenerklæring. Lenke til skjema finner du nedenfor:

Lenke til skjema egenerklæring privat vannmåler

Når sender kommunen ut fakturaene?
 • Lyngdal kommune sender ut faktura for kommunale gebyrer for vann- og avløp to ganger i året, med forfall 30. mars, og 30. september.
 • Fakturaene sendes ut ca 21 dager før forfall.
 • Det sendes normalt ut en faktura for hver eiendom.
Jeg skal selge - hva gjør jeg med gebyrene?

Faktura sendes hjemmelshaver av eiendommen.
Ved salg av eiendommen er det kjøper og selger som fordeler termingebyret seg imellom.
Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er megler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.
Vannmåleravlesning skjer i desember.
Det gjøres oppmerksom på at det tar noe tid fra fakturaene blir produsert til kunden mottar den.

Hva betyr det som står på fakturaen?

For kunder med vannmåler kan fakturaen være vanskelig å lese.

 • Abonnement vann - fast årsgebyr vann.
 • Abonnement avløp - fast årsgebyr avløp.
 • Forskudd vann - forskudd for forbruk i inneværende år.
 • Forskudd avløp - forskudd for forbruk i inneværende år.
 • Vannavgift oppgjør - faktisk forbruk av vann forrige år (etter avlest vannmåler).
 • Avløp oppgjør - faktisk utslipp av avløpsvann forrige år (etter avlest vannmåler).
 • Fradrag forskudd vann - fradrag for innbetalt kronebeløp forrige år.
 • Fradrag forskudd avløp - fradrag for innbetalt kronebeløp forrige år.
 • Nytt forskudd vann/avløp dannes på grunnlag av faktisk forbruk / utslipp vann forrige år.
Hva er normalt forbruk av vann?

En persons forbruk av vann vil kunne variere stort. Men vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 40 og 50 kubikk. Eller sagt på annen måte: Mellom 40.000 og 50.000 liter vann.

Noen fakta om vannforbruk

 • Et glass vann utgjør 0,2 liter
 • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50 – 100 liter vann
 • En vask med vaskemaskin utgjør 10 – 30 liter vann per kg tørt tøy
 • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18 – 20 liter vann per vask.
 • Vask av bilen utgjør 50 – 100 liter
 • Drypping fra kran utgjør 3 – 7 m³ per år
 • Rennende toalett utgjør 20 – 30 m³ per år
 • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200 m³ per år
 • Vann inn = avløp ut

Noen tips til hva du kan gjøre for å spare på vannet

 • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade
 • Monter sparedusj
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle
 • Reparer dryppende kraner
 • Installer toalett med vannsparende skylleknapp
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene
 • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig
 • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekran før du reiser

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål utover dette ta kontakt med Servicekontoret på telefon 38 33 40 00. Du kan alternativt kontakte oss via chattekanalen her på hjemmesiden, eller via epost. Benytt da lenken under!
Fint hvis kundenummer og fakturanummer, som står på fakturaen oppgis.

Lenke til epost

Lenker til relaterte tjenester

Vannforsyning og drikkevann
Vann og avløp - tilkobling

Sist oppdatert: 11. desember 2018
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00