Skal du bygge?

Nye byggesaksregler fra 1. juli 2015

Gjeldende fra 1. juli 2015 ble byggereglene forenklet. Endringen innebar at en rekke tiltak som tidligere var søknadspliktige kun ble meldepliktige. Men det er likevel ikke fritt fram. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Vær oppmerksom på at det fortsatt er gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan som legger føringer for hvor man kan bygge og hvordan man kan bygge. Samme gjelder regler for utnyttelsesgrad av tomt. 

Du er ikke pliktig å sende nabovarsel for tiltak som er unntatt søknadsplikt. Men kommunen anbefaler at naboer uansett varsles før bygging settes i gang. Husk at det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger. Tvist mellom naboer er ikke en sak for kommunen.

Kommunen skal etter ferdigstillelse ha melding om plassering av ikke søknadspliktige byggetiltak. For denne typen meldinger benyttes eget elektronisk skjema som du finner lenke til under:

Lenke til elektronisk meldingsskjema

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har samlet relevante regler, veiledninger, byggesaksblanketter mv på ett nettsted. Dette er et smart sted å søke informasjon.

Lenke til direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Via DIBK-lenkene nedenfor får du god veiledning om hvilke tiltak som nå er unntatt søknadsplikt, og hvor stort du kan bygge.

Under finner du lenke til en egen veiviser som hjelper deg til å finne ut om du i henhold til de nye reglene slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen:

Lenke til veivieseren bygg uten å søke

Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Altså reglene som bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk veilederen du finner via lenken under for å være sikker på at du ikke bygger for stort:

Hvor stort kan du bygge? – Lenke til veiviser DIBK

 

Er det nødvendig å søke om bruksendring? Denne veileder også i tekniske krav for eldre boliger.

Lenke til veiviser om bruksendring fra DIBK

Lurer du på å bygge terrasse, tilbygg eller veranda og ønsker å finne ut om det er nødvendig å søke?

Lenke til veiviser om å bygge uten å søke - tilbygg - DIBK

 

Veiledning utover det kan fås ved å ta kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen.

På Servicekontoret i Lyngdal kommune er det byggesaksbehandler tilgjengelig hver fredag mellom kl. 09.00-14.00. Her trenger du ingen avtale på forhånd.

Fredag 10. mai 2019 er det ingen tilgjengelig på "drop in" .

Lenke til nyhetssak om drop in byggesak

Hva skal du bygge?

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Enkelte tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling, såfremt de ikke er i strid med formål i godkjent regulering- eller kommuneplan.

Informasjon/faktaark - konkrete byggetiltak!

Bruksendring - lenke til informasjon om bruksendring
Driftsbygning i landbruket - lenke til informasjon om driftsbygnng i landbruket.
Enebolig, fritidsbolig - lenke til informasjon om enebolig, fritidsbolig.
Fasadeendring - lenke til informasjon om fasadeendring.
Garasje og bod - lenke til informasjon om garasje og bod.
Større bygg - lenke til informasjon om større bygg.
Veranda, balkong, terrasse - lenke til informasjon om veranda, balkong og terrasse.
Forstøtningsmur - lenke til informasjon om forstøtningsmur.

Søknad om tiltak etter havne- og farvannsloven

En rekke tiltak i sjø krever tillatelse fra en eller flere myndigheter, f.eks. etter plan- og bygningsloven, oppdrettlovgivningen og havne- og farvannsloven. Søknad om tiltak skal sendes enten til kommunen hvor tiltaket søkes iverksatt eller til Kystverkets regionkontor.

Eksempler på tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven er (listen er ikke fulldekkende):

 •     Bygging av kaier, brygger og moloer.
 •     Etablering av akvakulturanlegg.
 •     Bygging av bruer.
 •     Fortøyningsanlegg.
 •     Opplag av fartøy.
 •     Legging av ledninger, rør med mer i sjøen.
 •     Etablering av luftspenn.
 •     Mudring og dumping.

Andre tiltak som kan være til hinder for eller vanskeliggjøre annen bruk eller viktig ferdsel. Dette kan også gjelde tiltak som ikke gir seg utslag i fysiske anlegg, for eksempel et båtrace. Avgjørende er altså om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet. Via lenken under kan du lese mer om tiltak etter havne- og farvannsloven.

Lenke til Kystverket

Andre aktuelle lenker

KS's Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Lenke til Administrative bestemmelser
Plan og bygningsloven - lenke til lovdata

Hvordan søker du?

 • Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet  
  lenke til kartløsning Lyngdal kommune
 • Bestill naboliste fra Infoland. Lenke til infoside om Infoland-tjenesten
 • Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du på siden for skjema til Direktoratet for byggkvalitet, lenke til blankettsiden, blankett nr. 5154, 5155, 5156.    Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen, vent minst to uker for eventuelle nabomerknader.

Send følgende til kommunen:

 • Utfylt søknadsskjema. Du finner aktuelle skjema via lenken til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK):
  Lenke til søknadsskjema DIBK
 • Skjema opplysninger gitt i nabovarsel samt kvittering for nabovarsel, blankett nr. 5155 og 5156
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Oversiktskart 1:1000, 1:2500 eller 1:5000
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:250, 1:500 (1:1000 for store tiltak).
 • Tegninger av tiltaket: alle plan, snitt og alle fasader med himmelretning i 1:100.

Skjema bolig og eiendom

Via lenken under ledes du videre til skjemaoversikten her på hjemmesiden:

Lenke til alle skjema

Situasjonsplan

I alle byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet kan du selv skrive ut via kommunens kartportal for situasjonskart, lenke til kartløsning Lyngdal kommune.

Kommunens kartløsning gir 5 valg:
Du kan velge mellom fem karttyper:

 1. Grunnkart:
  Grunnkart er et standardkart som viser eiendomsgrenser med stigningskurver. Under utvalgsfanen kan det krysses av for «Ledningsnett EL» og «Ledningsnett VA» til å få informasjon om kommunal ledningsnett VA og ledningsnett EL.
 2. Kommuneplanens arealdel:
  Gjeldende kommuneplan legges på kartet som grunnlag.
 3. Regulerings-/bebyggelses-planer:
  Gjeldende regulerings-/bebyggelsesplan legges på kartet som grunnlag. Obs! Under utvalgsfanen må det krysses av for «høydekurver» i forhold til en byggesak.
 4. Temakart:
  Under utvalgsfanen kan ulike temakart markeres på kartet, blant annet i forhold til naturmangfold og kulturminner.
 5. Flyfoto (Ortofoto):
  Viser flyfoto over aktuelt område.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk.

PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • himmelretning (N/S/Ø/V)
 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • avstand til nabogrense/tomtegrense
 • avstand til annen bebyggelse
 • avstand til midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute
 • terreng - eksisterende/planlagt 
 • avkjørsel - eksisterende/planlagt

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Begrepsforklaringer:

 • Kartutsnitt/situasjonskart:  Kart over hele/deler av eiendommen med eksisterende bebyggelse, byggegrenser, koter og avkjørsel.
 • Situasjonsplan: Omsøkte tiltak inntegnet på kartutsnitt/situasjonskart.
 • Stikningsplan: (regnes ikke som kartutsnitt/situasjonsplan)

Hva koster det å søke?

Til enhver tid gjeldende gebyrregulativ for Lyngdal kommune finner du via lenken under:

Lenke til betalingsregulativ

Ofte stilte spørsmål i en byggesak

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging?

Se tjenesten for opprettelse av ny grunneiendom i matrikkelen samt oppmålingsforretning.

Hvor finner jeg godkjente fagfolk?

Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt. Disse godkjenningene vil også kommunen akseptere. I tillegg kan kommunen godkjenne foretakene lokalt etter søknad.

Måleregler?

For detaljer se lenke til veileder Grad av utnytting - beregnings- og måleregler

Jeg har fått nabovarsel - hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker fra varsel mottatt. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker/tiltakshaver.

Søker/tiltakshaver skal inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått.

Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.  Klagefrist 3 uker fra vedtak mottatt.

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften § 6-8.

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg i saken og vurdere den på en riktig måte.

Hvor lenge varer gitt tillatelse?

Tillatelse/dispensasjon gitt til fradeling/bygging i hht. PBL er  gyldig i 3 år fra vedtaksdato.

Hva gjør jeg når det mangler ferdigattest på eiendommen?

Se vår informasjonsside om ferdigattest.

Sist oppdatert: 02. mai 2019