Ungdommen har felt sin dom over Lyngdal

Hvordan er det å være ung i Lyngdal i 2022? Ungdata-undersøkelsen gir mange svar.

Hvordan er det å være ung i Lyngdal i 2022? Ungdata-undersøkelsen gir mange svar.

Mange barn og unge i Lyngdal har det ifølge Ungdata-resultatene bra, og på flere områder skiller ungdom i Lyngdal seg positivt ut sammenlignet med gjennomsnittet på Agder og landet for øvrig. Samtidig pekes det på enkelte utfordringer innenfor områder knyttet til barn- og unges fysiske og psykiske helse, deres opplevelse av skole, fritid og rusmidler. Konklusjonen fra Ungdata-undersøkelsen er likevel at mange har det bra. Selv etter to år med pandemi.

Optimisme

På mange områder skiller unge lyngdøler seg positivt ut sammenlignet med tidligere undersøkelser, fylket og landet. Dette dreier seg for eksempel om livskvalitet, psykisk helse, rusmiddelbruk, opplevd press, foreldre- og vennerelasjoner, tilfredshet med skole og lokalmiljø, kulturtilbud, bruk av fritidsklubb mv. Flere tror de vil få et godt og lykkelig liv, og tenker at de vil fullføre videregående opplæring.

De omtalte resultatene har kommet frem gjennom Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Lyngdal kommune og Agder for øvrig tidlig i 2022. Ungdata er en levekårsundersøkelse som kartlegger hvordan barn og unge har det, og hva de driver med på fritiden.

I 2022 ble undersøkelsen gjennomført blant barn og unge på mellomtrinnet (5. - 7.-trinn), ungdomstrinnet (8. - 10. trinn) og videregående skole (VG1 - VG3). For mer informasjon om Ungdata-undersøkelsen, se www.ungdata.no.

Ungdomsrådet involvert

I arbeidet med de nylig mottatte Ungdata-resultatene har det foreløpig blitt gjennomført ett arbeidsmøte sammen med ungdomsrådet, der de fikk presentert resultatene og gitt et innblikk i hva som kom frem i årets Ungdata-undersøkelse. Ungdomsrådet har fått arbeide med resultatene og definere hvilke temaer de synes er viktigst å trekke frem innledningsvis. Ungdomsrådet vil også ha en tydelig og sentral rolle i det videre arbeidet med Ungdata-resultatene og i utarbeidelsen av forslag til tiltak basert på disse.

Ungdomsrådet og Ungdata-undersøkelsen.jpg
Her får ungdomsrådet presentert resultatene fra Ungdata 2022.

– De viktigste temaene for ungdom å trekke frem var relatert til fysisk helse, herunder at mange oppgir å være lite fysisk aktive. Mange sover lite, få spiser frukt og grønnsaker, og mange kutter frokost og lunsj. Som barn og unge i landet for øvrig er skjermtiden utenom skolearbeid også i Lyngdal høy. I tillegg ble psykisk helse og opplevd press trukket frem som utfordringsområder, oppsummerer Lyngdal kommunes rådgivere Camilla Buch Vidringstad og Kristine Engebretsen Illøkken, henholdsvis SLT-koordinator og rådgiver sosial bærekraft og folkehelse. Torsdag 12. mai presenterte de resultatene fra Ungdata-undersøkelsen også for Lyngdal kommunestyre.

Blant tingene de folkevalgte da fikk høre var at en urovekkende høy andel av skoleelevene har opplevd å bli tilbudt rusmidler, og at det også er en høy andel elever som ofte gruer seg til å gå på skolen.

– Noen elever har også opplyst at de blir mobbet relativt hyppig. Undersøkelsen viser også at det nå er færre som røyker eller snuser sammenlignet med tidligere år, men samtidig er det mange som bruker e-sigaretter og vape, sier Vidringstad og Illøkken.

Kristine Illøkken og Camilla Vidringstad IMG_0980.jpg
Kristine Engebretsen Illøkken (t.v.), rådgiver sosial bærekraft og folkehelse, og SLT-koordinator Camilla Buch Vidringstad forbereder Ungdata-presentasjonen for Lyngdal kommunestyre. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Se rapportene her

Via lenkene under kan presentasjonen for Lyngdal kommunestyre og de enkelte rapportene lastes ned.

Presentasjon Ungdata 2022

Nøkkeltallsrapport barneskole

Nøkkeltallsrapport ungdomsskole

Nøkkeltallsrapport videregående

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om Ungdata-undersøkelsen, kan du ta kontakt med rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse, Kristine E. Illøkken på epost Kristine.illokken@Lyngdal.kommune.no eller SLT-koordinator Camilla B. Vidringstad på epost Camilla.Buch.Vidringstad@Lyngdal.kommune.no

Sist endret: 08.04.2024