Kunngjøringer / høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Reguleringsplaner / utbyggingsplaner

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Under planprosessen legges planen ut til høring. Når en plan er vedtatt og kunngjort vil den kun finnes i planregisteret.

Lenke til planregisteret

Du kan også gjøre oppslag til planregisteret via kommunens kartløsning.

Lenke til kartløsningen

Varsel om oppstart / igangsetting

Melding om oppstart detaljregulering av Eilert Sundt videregående, avdeling Lyngdal (høringsfrist 24.03.17)

Varsel om oppstart detaljregulering for Eilert Sundt vgs avd Lyngdal – planID 201701.

Høringsdokumentet kan lastes opp via lenken under. Frist for å uttale seg er 24.03.17.

Lenke til høringsdokument

Via lenken under kan du søke opp planforslaget i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet:

Lenke til planregisteret

Innspill til oppstartmeldingen sendes til:

 • Prosjektgruppen AS v/Svein Haugen
  Rådhusveien 36
  4640 Søgne

Innspill kan gjerne sendes på epost via lenken under:

Lenke til epost Svein Haugen

Søknad om utslippstillatelse for Bekkestø slamavskiller, Kåveland hyttefelt (høringsfrist 18.04.17)

Søknad med vedlegg for utslippstillatelse for Bekkestø slamavskillver ved Kåveland Hyttefelt ligger ute til offentlig ettersyn. Søknad og vedlegg kan lastes opp via lenkene under. Høringsperioden er på fire uker, og siste frist for merknader er tirsdag 18. april 2017. Slamavskiller ved Bekkestø etableres og søkes av Kåveland Utvikling AS. Ansvaret for tømming av slamavskiller tilfaller Lyngdal kommune.

Lenke til søknad om utslippstillatelse

Lenke til vedlegg 1 - påkoblinger

Lenke til vedlegg 2 - kart

Lenke til vedlegg 3 - innmålte dybder

Merknader og uttalelser til søknaden sendes i post til:

 • Kåveland Utvikling AS
  Postboks 338
  4577 Lyngdal

Eller som epost via lenken under:

Lenke til epost Kåveland Utvikling AS

Konsesjonssøknad for Sandnes småkraftverk i Lyngdal og Lindesnes kommuner (høringsfrist 22.04.17)

Sandnes Electrisitetsverk søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Sandnes småkraftverk i Osestadbekken. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,4 MW, og kunne gi en årlig kraftproduksjon på 7 GWh. Noe som tilsvarer strømforbruket til ca 350 husstander.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Lindesnes kommune og Lyngdal kommune, og på NVEs nettsider, fram til høringsfristen utløper 22. april 2017. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Sandnes Electrisitetsverk v/Edwin G. Sandnes via epostlenken under:

Lenke til epost Edwin G. Sandnes

Høringsuttalelser kan leveres elektronisk på NVEs nettsider eller på epost via lenkene under:

Lenke til NVE.no

Lenke til epost NVE

Postadressen er:

 • NVE, Konsesjonsavdelingen
  Postboks 5091 Majorstua
  0301 Oslo

Høringsfrist: 22.04.17

Lenke til høringsbrev og kunngjøring

E 39 Lyngdal vest – Sandnes (høringsfrist 28.04.17)

Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra vestre del av Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Arbeidet blir utført som statlig arealplan i henhold til Pbl §6-4. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §4-1 og §4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017 på følgende steder:

 • Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
 • Vegkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 30, Stavanger
 • Servicekontoret i Lyngdal
 • Servicekontoret i Kvinesdal kommune
 • Servicekontoret i Flekkefjord kommune
 • Servicekontoret i Lund kommune
 • Servicekontoret i Eigersund kommune
 • Servicekontoret i Bjerkreim kommune
 • Servicekontoret i Gjesdal kommune
 • Servicekontoret i Hå kommune
 • Servicekontoret i Time kommune
 • Servicekontoret i Klepp
 • Servicekontoret i Sandnes kommune

Planprogrammet kan også lastes opp via lenken under:

Lenke til planprogram E 39 Lyngdal vest – Sandnes

Eventuelle merknader til forslaget sendes innen 28.04.2017 til:

 • Statens vegvesen
  Region sør, Serviceboks 723
  4808 Arendal

Eller på epost via lenken under:

Lenke til epostadresse

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, telefon 918 29 408.
Lenke til epost prosjektleder

Planprosessleder Torun Lynnebakken, telefon 456 11 578.
Lenke til epost planprosessleder

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn av forslag til utbyggingsavtale på Solstad, Rosfjord (høringsfrist utløpt)

Lyngdal kommune legger ut til offentlig ettersyn (jfr. pbl § 17-4) forslag til utbyggingsavtale tilknyttet detaljreguleringsplan for boliger på Solstad, Rosfjord – planID 201208.

Høringsfristen var 19. mars 2017.

Via lenken under kan du søke opp utbyggingsavtalen i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet:

Lenke til planregisteret

Eventuelle merknader sendes til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplaner for Rosfjord Park og skoleområdet KVS-Lyngdal (høringsfrist 01.05.17)

Lyngdal kommune har vedtatt at forslag til følgende detaljreguleringsplaner skal legges ut til offentlig ettersyn:

 • Detaljreguleringsplan for 6-mannsbolig, Rosfjord Park - gnr. 171, bnr. 34 og 347, Rosfjord – planID 201205.
 • Detaljreguleringsplan for skoleområdet KVS-Lyngdal, Rosfjord, gnr. 171 bnr. 1 m.fl. – planID 201307.

Via lenken under kan du søke opp planforslagene i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet:

Lenke til planregisteret

Frist for merknader til planforslagene er 01.05.17. Eventuelle merknader sendes til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Kunngjøring av vedtatte planer

Detaljreguleringsplan for boliger på Kvavik, Faråna barnehage og fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg (høringsfrist 08.04.17)

Lyngdal kommunestyre har i sitt møte 02.03.17 vedtatt følgende:

 • Detaljreguleringsplan for boliger på Kvavik, del av gnr. 170 bnr. 84 – planID 201606.
 • Nytt vedtak etter klagebehandling av detaljreguleringsplan for Faråna barnehage, gnr. 167 bnr. 10 m.fl. – planID 201509.
 • Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50 – planID 201602.

Via lenken under kan du søke opp dokumentene i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet:

Lenke til planregisteret

Frist for merknader er tre uker fra kunngjøringsdato (18. mars 2017). Eventuelle merknader sendes til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Kommunedelplan for ny E 39 og kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2019 (høringsfrist utløpt)

Lyngdal kommunestyre har i møte 20.10.2016 sak 77/16 vedtatt kommunedelplan for ny E 39 gjennom Lyngdal kommune.
Lyngdal kommunestyre har i møte 16.06.16 sak 66/16 vedtatt kommunedelplan for trafikksikkerhet for Lyngdal 2016-2019.

Kunngjøringsperiode 12.11. - 03.12.16.

Kommunedelplan for E 39 har PlanID 201410 og kommunedelplan for trafikksikkerhet har PlanID 201516.
Via lenken under kan du søke opp planene i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet.

Lenke til planregisteret

Planregisteret

Reguleringsplaner som har vært kunngjort, og ikke lenger finnes i seksjonen "Kunngjorte reguleringsplaner" kan du søke opp via planregisteret.

Lenke til planregisteret

Andre planer

Kommuneplan 2014 - 2025

Lenke til informasjon og fremdrift i arbeidet om ny kommuneplan

Andre kunngjøringer

Høring kommunal forskrift: Rett til langtidsplass på sykehjem (høringsfrist 12.04.17)

Den 13.juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd, og helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.

Den nye bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med et langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Lyngdal kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jamfør forvaltningslovens § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette høringsdokumentet. Forslaget til forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem i Lyngdal kommune kan lastes opp via lenken under.

Lenke til kommunal forskrift

Lenke til høringsdokument

Eventuelle høringsuttalelser merkes med "Høring – rett til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester", og sendes skriftlig innen 12. april 2017 til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt over høringsinstanser ligger som vedlegg nedenfor. Dersom det er noen som savner noen på denne mottakerlisten, ber vi om at høringsnotatet videresendes.

Lenke til dokument høringsinstanser

Videre prosess
Helse- og omsorg har ansvar for at alle høringssvarene vurderes og at forslaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft etter vedtak i Lyngdal kommunestyre og senest 01.07.2017.

Dersom du har spørsmål, kan helse- og omsorgsfaglig ansvarlig i Lyngdal kommune, Anne Moi Bø, kontaktes på mobil 993 66 229 eller på epost.

Lenke til epost Anne Moi Bø

Nye veinavn i Lyngdal (høringsfrist utløpt)

Vet du hvor i Lyngdal Sjøfjellan er? Eller hva med Fintejordet og Hellingsbakkan? Ikke så rart hvis du svarer nei. Dette er alle eksempler på foreslåtte nye veinavn i Lyngdal kommune.

Lenke til informasjonsside om nye veinavn

Sist oppdatert: 21. mars 2017