Kunngjøringer / høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Reguleringsplaner / utbyggingsplaner

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Under planprosessen legges planen ut til høring. Når en plan er vedtatt og kunngjort vil den kun finnes i planregisteret.

Lenke til planregisteret

Du kan også gjøre oppslag til planregisteret via kommunens kartløsning.

Lenke til kartløsningen

Varsel om oppstart / igangsetting

E 39 Lyngdal vest – Sandnes (høringsfrist utløpt)

Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra vestre del av Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Arbeidet blir utført som statlig arealplan i henhold til Pbl §6-4. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §4-1 og §4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017 på følgende steder:

 • Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
 • Vegkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 30, Stavanger
 • Servicekontoret i Lyngdal
 • Servicekontoret i Kvinesdal kommune
 • Servicekontoret i Flekkefjord kommune
 • Servicekontoret i Lund kommune
 • Servicekontoret i Eigersund kommune
 • Servicekontoret i Bjerkreim kommune
 • Servicekontoret i Gjesdal kommune
 • Servicekontoret i Hå kommune
 • Servicekontoret i Time kommune
 • Servicekontoret i Klepp
 • Servicekontoret i Sandnes kommune

Planprogrammet kan også lastes opp via lenken under:

Lenke til planprogram E 39 Lyngdal vest – Sandnes

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, telefon 918 29 408.
Lenke til epost prosjektleder

Planprosessleder Torun Lynnebakken, telefon 456 11 578.
Lenke til epost planprosessleder

Offentlig ettersyn

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan: Stålstøl, gnr 60, bnr 2, planID 200613

Lyngdal kommunestyre har i sitt møte 30.03.17 vedtatt
•         «Detaljreguleringsplan for hytter på Stålstøl, gnr 60, bnr 2, planID 200613»      

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato, 27.05.17.

 

Utbyggingsavtale av delfelt BFK 4 og BFK 5 i reguleringsplan for Bergesletta, PlanID 200301, legges ut til offentlig ettersyn i perioden 13.05. – 12.06.2017.

Utbyggingsavtalen kan ses i Planregisteret, se lenken under eller på Servicekontoret, Lyngdal rådhus.
Eventuelle merknader må sendes Lyngdal kommune innen 12.06.2017.

 

Detaljreguleringsplan for Revøytoppen hyttefelt gnr. 6, bnr. 2 og 5 planID 201301

Lyngdal kommune har vedtatt at forslag til «Detaljreguleringsplan for Revøytoppen hyttefelt gnr. 6, bnr. 2 og 5 planID 201301» skal legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Frist for merknader til planforslaget er 30.06.17.

Via lenken under kan du søke opp planene i planregisteret ved å skrive inn ID-nummeret i søkefeltet.

Lenke til planregisteret

Etablering av landbasert akvakulturanlegg for akvakultur av skalldyr, Hausvik industriområde, Lyngdal (høringsfrist 24.06.17)

Fjordservice Flekkefjord AS søker om tillatelse til å starte oppdrett av skalldyr på Hausvik industriområde. Hensikten er å sette i gang en prosess med å utvikle storskala anlegg for levendelagring, oppgradering av kvalitet og sesongmessig markedstilpasning innenfor skalldyrsektoren. I hovedsak er driftsopplegget basert på eget fiskemottak av levendefangede skalldyr fra fisker og som innrapporteres som ordinær fangst til salgslaget Skagerakfisk. Skalldyrene settes så ut i lagertanker i anlegget på Hausvik og lagres og eventuelt oppgraderes der gjennom foring, frem til leveransetidspunkt til sluttkunde eller utsalg gjennom samarbeidspartnere.

Det søkes om en maksimal tillatt biomasse på 100 tonn. Forventet årlig fôrforbruk er 10 tonn. Det er i dokumentene til søknaden bla. gjort rede for hvordan driftsopplegget er planlagt med referanse til en rekke norske forskningsinstitusjoner.

Dokumentene kan lastes opp via lenkene under, eller ses på Servicekontoret Lyngdal rådhus.

Lenke til oversendelsesbrev 28.10.16

Lenke til utfylt søknadsskjema

Lenke til rapport strømmåling

Lenke til tegninger

Lenke til beredskapsplan

Lenke til dokumentasjonsvedlegg

Lenke til delrapport utprøving av fôringsbur

Lenke til resipientundersøkelse NIVA

Lenke til høringsskriv Rogaland fylkeskommune

Lenke til reguleringsplankart

Eventuelle merknader sendes til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Merknadene må senest være mottatt hos kommunen den 24.06.17.

Planregisteret

Reguleringsplaner som har vært kunngjort, og ikke lenger finnes i seksjonen "Kunngjorte reguleringsplaner" kan du søke opp via planregisteret.

Lenke til planregisteret

Andre planer

Kommuneplan 2014 - 2025

Lenke til informasjon og fremdrift i arbeidet om ny kommuneplan

Andre kunngjøringer

Nye veinavn i Lyngdal (høringsfrist utløpt)

Vet du hvor i Lyngdal Sjøfjellan er? Eller hva med Fintejordet og Hellingsbakkan? Ikke så rart hvis du svarer nei. Dette er alle eksempler på foreslåtte nye veinavn i Lyngdal kommune.

Lenke til informasjonsside om nye veinavn

Sist oppdatert: 23. mai 2017