Kommunereformen

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

 

Lenke til planregisteret

Du kan også gjøre oppslag til planregisteret via kommunens kartløsning.

Lenke til kartløsningen

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

Detaljregulering for Helsehus på Bergesletta . melding om oppstart av reguleringsarbeid, planID 201707.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 meldes det om oppstart av detaljregulering for Helsehuset på Bergesletta i Lyngdal kommune.
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt helsehus som skal erstatte eksisterende bo- og servicesenteret på Rom.
Planen vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan på Bergesletta, hvor formålet nå er bolig/forretning/kontor. Dette gjøres om til offentlig tjenesteyting.


Planen kan ses i planregisteret, eller ved å henvende seg til Servicekontoret, Lyngdal rådhus i perioden 18.11.2017 – 17.12.2017.

Lenke til planen i planregisteret.

Eventuelle merknader sendes til Lyngdal kommune på e-post:  post@lyngdal.kommune.no  eller pr. post: Postboks 353, 4577 Lyngdal.
Frist for innlevering av merknader er 17.12.2017.

 

E 39 Lyngdal vest – Sandnes (høringsfrist utløpt)

Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra vestre del av Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Arbeidet blir utført som statlig arealplan i henhold til Pbl §6-4. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §4-1 og §4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017 på følgende steder:

 • Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
 • Vegkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 30, Stavanger
 • Servicekontoret i Lyngdal
 • Servicekontoret i Kvinesdal kommune
 • Servicekontoret i Flekkefjord kommune
 • Servicekontoret i Lund kommune
 • Servicekontoret i Eigersund kommune
 • Servicekontoret i Bjerkreim kommune
 • Servicekontoret i Gjesdal kommune
 • Servicekontoret i Hå kommune
 • Servicekontoret i Time kommune
 • Servicekontoret i Klepp
 • Servicekontoret i Sandnes kommune

Planprogrammet kan også lastes opp via lenken under:

Lenke til planprogram E 39 Lyngdal vest – Sandnes

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, telefon 918 29 408.
Lenke til epost prosjektleder

Planprosessleder Torun Lynnebakken, telefon 456 11 578.
Lenke til epost planprosessleder

Offentlig ettersyn / høringer

 

 

 

Sist oppdatert: 11. april 2018