Kunngjøringer / høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

Lenke til planregisteret

Du kan også gjøre oppslag til planregisteret via kommunens kartløsning.

Lenke til kartløsningen

 

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

 

E 39 Lyngdal vest – Sandnes (høringsfrist utløpt)

Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra vestre del av Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Arbeidet blir utført som statlig arealplan i henhold til Pbl §6-4. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §4-1 og §4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017 på følgende steder:

 • Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
 • Vegkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 30, Stavanger
 • Servicekontoret i Lyngdal
 • Servicekontoret i Kvinesdal kommune
 • Servicekontoret i Flekkefjord kommune
 • Servicekontoret i Lund kommune
 • Servicekontoret i Eigersund kommune
 • Servicekontoret i Bjerkreim kommune
 • Servicekontoret i Gjesdal kommune
 • Servicekontoret i Hå kommune
 • Servicekontoret i Time kommune
 • Servicekontoret i Klepp
 • Servicekontoret i Sandnes kommune

Planprogrammet kan også lastes opp via lenken under:

Lenke til planprogram E 39 Lyngdal vest – Sandnes

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, telefon 918 29 408.
Lenke til epost prosjektleder

Planprosessleder Torun Lynnebakken, telefon 456 11 578.
Lenke til epost planprosessleder

Offentlig ettersyn / høringer

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Næveland, gnr. 101, bnr. 1 og 3, planID 201512

Frist for merknader til planforslaget er 20.08.17.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for kombinert bruk, fritidsbolig, bolig og småbåthavn – Hausvik gnr. 10, bnr. 1,
planID 201501.

Frist for merknader til planforslaget er 20.08.17.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for Lyngdal Helsehus på Rom og områder rundt, planID 201403

Frist for merknader til planforslaget er 20.08.17.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for båthavn og hytter i Lindelia, gnr. 188 bnr. 7, planID 201312

Frist for merknader til planforslaget er 20.08.17.

Lenke til planregister

 

Kommunedelplan for boliger med tilhørende infrastruktur i områdene Bergeheia – Bergsakerheia –Gaukås - Herdal, planID 201603

Frist for merknader til planforslaget er 01.09.17.

Lenke til planregister

 

Reguleringsplaner som har vært kunngjort, og ikke lenger finnes i seksjonen "Kunngjorte reguleringsplaner" kan du søke opp via planregisteret.

Lenke til planregisteret

 

Høring - ny beverforvaltning.

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519). Beveren skal nå forvaltes
mer som småvilt. Kommunen skal ikke lenger godkjenne vald, det er ikke lenger krav
om minsteareal, vi skal ikke sende ut fellingstillatelser, og jegerne skal rapportere rett til Statistisk sentralbyrå sammen med småviltrapporteringen.

Du kan sende innspill til post@lyngdal.kommune.no eller med vanlig post til
Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
Høringsfristen er 31. august i år.

Lenke til høringsbrev om ny beverforvaltning.

Lenke til forslag til forskrift.

Lenke til kommunale mål for beverforvaltningen i Lyngdal kommune.

Sist oppdatert: 14. august 2017