Tverrfaglig samarbeid

Lister PPT

Infoside Lister PPT

Lister pedagogiske senter

Infoside Lister pedagogiske senter

Lister barnevern

Infoside Lister barnevern

Helsestasjon

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

Helsestasjonen jobber forebyggende, og fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Hjemmeside Lyngdal helsestasjon

BTI – Bedre Tverrfaglig innsats

Infoside BTI

Barn som pårørende

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være funksjonsnedsettelser. Barn og unge er også pårørende når nære personer dør.

Rettigheter for barn og unge som er pårørende

Pedagogisk team

Pedagogisk team er barnehagens forum for å sikre et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø. Teamet består av barnehage, helsestasjon og PPT, og skal arbeide med forebyggende tiltak både på system- og individnivå.

Tidlig innsats og rett hjelp til rett tid, er en sentral målsetting for teamets arbeid. BTI med handlingsveiledere og verktøykasse er viktig redskap.

Overgang barnehage–skole

Rammeplanen sier at barnehagen skal, i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordningen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

Før barna begynner på skolen skal barnehagen la barna få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

Årshjul overgang barnehage-skole, revidert april 2021

Sist endret: 24.06.2021