Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Informasjon om BTI sine hjelpetilbud finner du via lenkene under.

Lenke til hjemmeside BTI

Lenke: BTI samhandlingsmodell

Om BTI

BTI er et Lister-samarbeid forankret i Oppvekstplan for Lister, Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd, Lister barnevern, Lister PPT og Listernettverk med digital utvikling. Bedre tverrfaglig innsats handler om å gjennom strukturert og kunnskapsbasert tilnærming med sunne holdninger og verdier hos alle ansatte, forbedre samhandlingen om barn, unge og gravide som er i utsatte livssituasjoner.

  • Alle som jobber med barn og unge i Lyngdal kommune skal jobbe etter BTI-modellen, og det er en handlingsveileder for alle ansatte som jobber på helsestasjonen, i barnehagene og skolene.
  • BTI-arbeidet er en viktig grunnmur i vårt arbeid med barn, unge og deres familier.

Bilde av BTI-rådgiver Marianne Aarhoug Thorsen

Formål

Vi jobber forebyggende gjennom fire nivåer, og med følgende viktige formål:

  • Tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til
  • Helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsavbrudd
  • Foreldresamarbeid
  • Medvirkning

Forebyggende plan

Barnevernsloven § 15-1 stiller krav om at kommunen skal vedta en plan for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer.

Lyngdal kommunes forebyggende plan er sektorovergripende. Det betyr at den er relevant for alle tjenesteområdene i kommunen som involverer barn, unge og familier. Planen er et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester, forebyggende arbeid og tidlig innsats. Arbeid med nettopp tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling innenfor alle tjenesteområder er en prioritet.

Via lenken under finner du Lyngdal kommunes plan for trygg oppvekst og tidlig innsats. I det daglige omtalt som kommunens forebyggende plan.

Lenke: Trygg oppvekst og tidlig innsats

Oppfølging av barn og familier

Via lenken under kan du lese mer om prosjektet helhetlig oppfølging av barn og familier på Agder, som også Lyngdals BTI-rådgiver deltar i. Målet er å videreutvikle et helhetlig system for identifisering og oppfølging av barn, unge og deres familier med behov for ekstra hjelp og støtte.

Lenke til helhetlig oppfølging

Organisering av BTI

Rådgiver for BTI er plassert i en strategisk avdeling med mandat i alle kommunens virksomheter. Dette sikrer at systematisk og tverrfaglig samarbeid forankres i alle ledd, både politisk, organisatorisk og i den enkelte virksomhet.

Kontaktinfo BTI-rådgiver

Marianne Aarhoug Thorsen er Lyngdal kommunes rådgiver på fagfeltet forebyggende arbeid barn og unge, og bedre tverrfaglig innsats.

Thorsen er også kontaktperson for  «Skravlekoppen» region vest

Marianne Aarhoug Thorsen, rådgiver

Sist endret: 02.05.2024