Familieteamet

Om tilbudet

Familieteamet i Lyngdal er et tverrfaglig lavterskeltilbud til familier med barn fra 0-18 år. Teamet er en del av helsestasjonstjenesten og skal bidra med å styrke det forebyggende arbeidet.

Familieteamet tilbyr tidlig hjelp og støtte til gravide, barn, ungdom og familier som opplever ulike utfordringer i livet.

Hovedfokus er å styrke barn og unges psykiske helse ved å bidra til å skape gode oppvekstsvilkår i tett samarbeid med foresatte og nettverk.

 • Tilbudet er frivillig og gratis.
Vårt verdigrunnlag

Vi ønsker å møte hvert enkelt menneske med grunnleggende respekt og tro på menneskers iboende ressurser. Vi ønsker å tilby hjelp og støtte for familier i vanskelige faser i livet. Vi ser på den enkelte som ekspert på eget liv

Illustrasjonsbilde av barn og foreldre

Hva kan vi hjelpe med?

 • Støtte og veiledning til barn/ungdom som viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan for eksempel være langvarig tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen. Det tilbys samtaler både med barnet/ungdommen alene og sammen med foresatte.
 • Støtte og veiledning til foreldre som strever i foreldrerollen. Det kan omhandle utfordringer knyttet til samspill, adferd og positiv utviklingsstøtte.
 • Pårørendearbeid med fokus på barn og ungdom i familier som opplever sykdom eller andre belastende livssituasjonsendringer.
 • Parsamtaler til foresatte som strever med parforholdet.
 • Støtte og oppfølging rundt bekymringsfullt skolefravær.
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr:

 • Individuelle støtte- og veiledningssamtaler med barn og ungdom
 • Individuelle støtte- og veiledningssamtaler med foresatte
 • Familiesamtaler/familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Parsamtaler
 • Støtte og veiledning i hjemmet og på andre arenaer
 • Oppsøkende sosialt arbeid
 • Oppfølging ved skolefravær
 • Gruppetilbud/kurs
 • Nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid

Hvordan jobber vi?

Familieteamet jobber med hele familien for å styrke foresatte som de aller viktigste og beste omsorgspersonene for sine barn. Familien deltar selv aktivt i å utarbeide målsettinger som gjør at man sammen finner de beste løsningene for familiens utfordringer. Dette kan gjøres i familieteamet alene, eller i samarbeid med andre tjenester dersom familien ønsker det.

 • Barnet er i fokus, og familieteamet bidrar som en «støttefunksjon» til det beste for barnet!

Hvor?

Tilbud fra familieteamet gis i helsestasjonens lokaler i Lyngdal og på Konsmo, i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller andre fritidsarenaer til barn og ungdom.

Familieteamet samarbeider blant annet med barnehager, skoler, PPT, helsesykepleiere, barnevern, BUP og fastleger når foresatte samtykker til dette.

Hvordan kontakte familieteamet?

Foresatte og ungdom kan på eget initiativ henvende seg til familieteamet. Henvendelser som sendes på vegne av andre forutsetter samtykke og at henvendelsen er gjennomgått med foresatte og/eller ungdommen henvendelsen omhandler.

Ved ønske om tilbud fra familieteamet benyttes skjemaet som du finner via knappelenken under.

Lenke til henvendelsesskjema

Skjemaet sendes:

 • Lyngdal helsestasjon v/familieteamet
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Skjemaet kan også leveres i resepsjonen på helsestasjonen.

Ved spørsmål kan Familieteamet kontaktes på telefon 38 33 40 90

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt i løpet av tre uker for å avtale første møte, eller avklare om vi er de beste til å hjelpe i denne situasjonen.

Trenger du hjelp til å komme i kontakt med andre instanser, hjelper vi med det.

Kontaktinfo Helsestasjonen

Anne Bjørnevåg, avdelingsleder
Alleen 16
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 13.03.2023