Søkeprosess for barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptak

Det er ett hovedopptak til barnehageplass med søknadsfrist 1. mars. Dersom det er ledig kapasitet etter hovedopptaket, tildeles plasser fortløpende resten av året.

Hvem har rett på barnehageplass?

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.

Du må søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars. Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Søknadsprosess

Slik søker du

Dersom du er folkeregistrert i Lyngdal kommune bruker du skjemaet «Søk ny plass eller endring». Innlogging skjer ved bruk av ID-porten og du blir så sendt til Tieto. Full brukerveiledning finner du på skjemaet under:

Lenke: Opptaksprosessen Lyngdal

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten kan du ta i bruk skjemaet «Åpen søknad (utenfor kommunen)».

Dersom du ikke er folkeregistrert i Lyngdal kommune bruker du skjemaet «Åpen søknad (utenfor kommunen)».

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehageplass, sender du ny søknad.

Gamle søknader som gjelder for nåværende barnehageår vil bli slettet. Disse må søke på nytt innen fristen for hovedopptak 1. mars. Dette gjelder også de som har barn som står på venteliste til annen barnehage.

Når kan du forvente svar?

Tilbud om plass til hovedopptaket sendes ut medio mars.
Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Slik svarer du

Vi sender ut elektronisk svar på søknad. Svar på tilbud må gjøres på kommunens hjemmeside i skjema «Godta eller avslå plasstilbud».

Klage på tilbud om plass

Vedtak om tildeling av barnehageplass kan påklages etter reglene fastsatt i forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehager. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass, og søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første aller andre ønske oppfylt.

  • Klagen må fremsettes skriftlig og sendes til Lyngdal kommune.
  • Det er tre ukers klagefrist.
  • Formannskapet er klageinstans.

Oppsigelse av plass

Barnehagene kan ha ulik oppsigelsesfrist. Se barnehagenes vedtekter.

Samordnet opptak

Alle barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn. Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart.

Brukernes ønsker og behov tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Lenke: Kommunens retningslinjer for opptak i barnehage

Skjemaoversikt barnehageplass

Lenke: Søk ny plass eller endring

  • Dersom du opplever problemer med det ordinære søknadsskjemaet, eksempelvis får feilmelding om manglende folkeregistrering, eller barnet en skal søke barnehageplass for ikke er lagt til i søkeportalen, kan skjemaet under, «Åpen søknad (utenfor kommunen)», benyttes som alternativ. For selve søknadsprosessen har det ingen betydning hvilket søknadsskjema som brukes, men det ordinære skjemaet med pålogging via ID-porten forenkler prosessen, både for avsender og mottager.

Lenke: Åpen søknad (utenfor kommunen)

Lenke: Godta eller avslå plasstilbud

Lenke: Oppsigelse av plass

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 29.03.2023