Søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptak

Det er ett hovedopptak til barnehageplass med søknadsfrist 1. mars.

Dersom det er ledig kapasitet etter hovedopptaket, tildeles plasser fortløpende resten av året.

Hvem har rett på barnehageplass?

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.

Du må søke innen 1. mars, som er fristen for hovedopptaket.

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Søknadsprosess

Slik søker du

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk via foresattportalen i Visma.

Foresattportalen benyttes også til oppsigelse av barnehageplass, og til å søke endring av barnehageplass.

Veiledningshefte for foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til temahefte Foresattportalen - Visma Flyt Barnehage

  • Selve foresattportalen finner du lenke til under barnehage-skjema lenger nede.

Gamle søknader som gjelder for inneværende barnehageår vil bli slettet. Det må da søkes på nytt innen fristen for hovedopptak, som er 1. mars. Dette gjelder også de som har barn som står på venteliste til annen barnehage.

Når kan du forvente svar?

Tilbud om plass til hovedopptaket sendes ut medio mars.

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Slik svarer du

Vi sender ut elektronisk svar på søknad.

Det må svares tilbake via foresattportalen.

Klage på tilbud om plass

Vedtak om tildeling av barnehageplass kan påklages etter reglene fastsatt i forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehager. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass, og søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt.

  • Klagen må fremsettes skriftlig og sendes til Lyngdal kommune.
  • Det er tre ukers klagefrist.
  • Formannskapet er klageinstans.

Oppsigelse av plass

Barnehagene kan ha ulik oppsigelsesfrist. Se den aktuelle barnehagens vedtekter for informasjon om dette.

Oppsigelse gjøres elektronisk via foresattportalen. Se under barnehage-skjema.

Samordnet opptak

Alle barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn. Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart.

Brukernes ønsker og behov tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Lenke: Kommunens retningslinjer for opptak i barnehage

Moderasjonsordninger

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to, og 50 prosent for tredje barn eller flere.

Det er også innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn i familier med lav inntekt kan ha rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid.

Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, og søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Les mer om moderasjonsordningene via lenken under.

Lenke til foreldrebetaling

Barnehage-skjema

For å søke ny barnehageplass, eller søke om endring av barnehageplass, benyttes foresattportalen. Det er også her du godtar eller avslår tilbud om plass, eller sender plass-oppsigelse. Foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til foresattportalen

Er du ikke kjent med foresattportalen finner du et eget veiledningshefte her:

Lenke til temahefte Foresattportalen - Visma Flyt Barnehage

Andre skjema

Lenke: Kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte (barnehage)

Lenke: Overnatting - melding til brannvesenet

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 21.03.2024